Underskriftsindsamling i Gladsaxe området lørdag d. 23-02-2019

På vegne af gruppen for bekæmpelse af støj i Gladsaxe, vil vi gerne have lov til at invitere politikere og borgere til underskriftindsamlingen d. 23. februar, med henblik på at få sat fokus på og få opbakning til vores ’STOP TRAFIKSTØJ NU’ kampagne: https://trafikstoej.nu/underskriftsindsamling/

Alle er velkomne til at deltage i underskriftsindsamlingen d. 23/2 for mindre trafikstøj.

Arrangementet er på tværs af partierne i det politiske landskab og blandt deltagerne er der bred enighed om at vi skal have reduceret trafikstøjen i Gladsaxe og omegn, samt i landet generelt.

Gladsaxes folketingskandidater, på tværs af forskellige partier,

forlanger nu en national handlingsplan for at bekæmpe trafikstøj. Vi håber, at du vil bakke op, så denne underskriftsindsamling kan skabe opmærksomhed om problemet.

På dagen vil du møde Folketingskandidaterne:

m.fl.

Herudover medvirker Gladsaxes Borgmester Trine Græse, medlemmer fra Byrådet i Gladsaxe Kommune, bl.a. Pia Elmholt Skou, Claus Wachmann, samt en række engagerede, støjramte borgere.

Planen er, at vi mødes d. 23. februar foran Kvickly på Buddingevej kl. 12. Herefter går vi fra dør til dør og indsamler elektroniske underskrifter.

Jeg støtter som lokalt boende FT-kandidat også 100% op om synspunktet. Som Folketingskandidat i Nordsjælland, vil Jeg tilslutte mig et lignende initiativ der.

Mange hilsner Lars Arne Christensen, Konservative

Trafikstøj er i høj grad et problem der mærkes lokalt men kræver handling på alle niveauer. Det er derfor også vores ambition, at underskriftindsamlingen skal munde ud i en national handlingsplan for at bekæmpe trafikstøj.

Hjælp os med at sprede invitationen blandt venner, bekendte og partifæller og opfordre dem til at støtte op om sagen med deres underskrift via ovenstående link.

Vi har taget kontakt til TV2 Lorry, som vi håber vil hjælpe os med at få spredt budskabet mest muligt. 

Vi håber meget at se jer til en dag i støjbekæmpelsens tegn. I må gerne lige give en melding, om I har tænkt jer at deltage.

Vel mødt!

Trafikstøjsgruppen

Læs mere: https://trafikstoej.nu

@stoptrafikstoejnu (instagram)

#trafikstøj #vejstøj #støjfraveje #motorvejsstøj #stoptrafikstøjnu #stoptrafikstøj #mindretrafikstøj #begrænstrafikstøj #bekæmptrafikstøj #jatak53db #nejtak58db #53db #55db #58db #trafikstøjnejtak #nejtaktrafikstøj #nejtaktiltrafikstøj

Gladsaxe Kommunes udkast til “Svar til Transportministerren vedr. vejstøj”

18-2-05.01.02-P16

Sagsfremstilling

I forbindelse med Trafik- og Teknikudvalgets behandling af Støjhandlingsplan 2018-2023, 12.11.2018, punkt 4, blev det aftalt, at udvalget ville rette henvendelse til Transportministeren og anmode om, at der sættes ind for at hjælpe de mange borgere, der er ramt af støj fra motorvejene gennem kommunen. 

Transportmininsteren svarede udvalget med brev af 19. januar 2019. Ministerens svar blev drøftet på udvalgsmødet 04.02.2019, punkt 9. På mødet besluttede Trafik- og Teknikudvalget at svare tilbage til ministeren, at udvalget finder det forkert, at de menneskelige konsekvenser af støjgener fra motorvejsnettet ikke indgår i ministeriets overvejelser.

By- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i udvalgets drøftelser skrevet vedlagte udkast til brev til Transportministeren.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, 

1. at vedlagte udkast til brev sendes til Transportministeren med kopi til medlemmerne i Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg.

Bilag 1: Bilag 1: Brev fra TTU til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen rev 21.02.2019Gladsaxe Kommunes udkast til “Svar til Transportministerren vedr. vejstøj”

Kommentar fra trafikstøj.nu 22.0202019:

Ovenstående udkast til “Svar til Transportministerren vedr. vejstøj” er Ganske spændende læsning med gode argumenter.

Dejligt der bliver relateret til “Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser (BEK nr 1486 af 13/12/2017)”.

Hvad med at følge op med en omgående ansøgning til Vejdirektoratet, så vi rent faktisk benytter os af bekendtgørelsen. Vi har jo i Gladsaxe de allerbedste argumenter i hele landet. Dette særligt, da ministeren/ministeriet og vejdirektoratet jo ikke mener at levetiden på den udlagte støjdæmpende asfalt er fuldt udpinet endnu og at der “ikke foreløbigt er penge” til at gøre mere. Den mest støjplagede kommune i landet, som Gladsaxe jo er, når det gælder støj fra motorveje, må jo have førsteret til at benytte denne klausul.

Vi fra trafikstøj.nu gruppen mener, at alle tangenter skal i brug og hastighedsnedsættelse er naturligvis nødvendigt, da det er det eneste middel der kan lindre problemet her og nu, men kan selvfølgelig ikke stå alene.

På længere sigt kan andre og bedre tiltag som ny støjdæmpende asfalt, bedre støjvægge, betonflader dækket med støjabsorberende materiale og måske ligefrem en nedgravning eller overdækning af motorveje i tæt bebyggede områder afløse en hastighedsnedsættelse.

Rettidig omhu

Vigtigst af alt skal vi have gjort op med en forældet støjgrænse på 58 dB, som KUN er vejledende og have indført en lavere, lovpligtig støjgrænse som tvinger relevante myndigheder til at overholde denne. Det vil, som der henvises til i udkastet, være at udvise rettidig omhu og ligesom i miljøspørgsmål, være at tage hensyn til fremtidige generationer. Vi skal på sigt have nogle bæredygtige, fremtidssikrede løsninger. Som Formand for Trafikudvalget i Gladsaxe Kommune Ole Skrald kom til at nævne i en bibemærkning d. 19. dec. 2018 til byrådsmødet, var der Jo store penge at hente ved at sælge grunde ovenpå en nedgravet motorvej. Herudover skal tilføjes at ejendomsværdien i ca. 1 km’s afstand på begge sider af motorvejen vil stige formentlig indenfor intervallet 0-25% afhængig afstand til motorvejen. Dette vil give store stigninger i indtægter fra ejendomsskatter for både kommune og stat. De sundhedsmæssige besparelser vil også være enorme. Det er på tide at disse værdifaktorer bliver regnet med, når staten beregner f.eks. omkostninger ved hastighedsnedsættelse og andre støjdæmpende tiltag.


Udkastet som tekst

Nedenstående tekstversion er af hensyn til søgemaskiner

Formand for Trafik- og TeknikudvalgetGladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
E-mail: veje@gladsaxe.dk

Til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Kære Ole Birk Olesen

J. nr. 18-2-05.01.02-P16

Tak for dit svar af 11. januar 2019 på vores henvendelse vedrørende udfordringerne med støj fra statsvejene i hovedstadsområdet, herunder i Gladsaxe Kommune.

Vi beklager, at du ikke umiddelbart tager imod vores tilbud om et tættere samarbejde om at identificere, hvordan vi kan adressere problemstillingen med de mange støjbelastede boliger i hovedstadsområdet. Vi anerkender, at infrastrukturinvesteringer til og med 2020 er fastlagt, men som du selv påpeger, så kræver en støjbekæmpende indsats planlægning og særskilte bevillinger. I vores øjne vil det være rettidig omhu at sætte et arbejde i gang nu med henblik på at kunne prioritere området fremadrettet.

Et led i et sådant arbejde kunne netop være at gennemføre forsøg for at kunne foretage de mest effektive investeringer i støjbekæmpelsen. Vi har erfaret, at Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner har ansøgt Vejdirektoratet om lokal nedsætning af hastigheden til 90 km/t. Dette med hjemmel i Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser (BEK nr 1486 af 13/12/2017). Her står i §8, Stk. 2: På motortrafikveje og motorveje gennem tættere bymæssig bebyggelse og andre støjfølsomme områder kan en lavere hastighedsgrænse end den generelle i særlige tilfælde fastsættes ned til 60 km i timen alene af hensyn til at nedbringe støjniveauet.Vi opfordrer til, at bekendtgørelsens bestemmelse afprøves i praksis på en række strækninger i hovedstadsområdet, herunder i Gladsaxe, og at der ikke mindst sættes fokus på at reducere støjgener i nattetimerne. Du nævner selv, at det er uklart, hvordan trafikanter vil reagere på hastighedsnedsættelser i perioder med lav belastning. Denne uklarhed burde vi samarbejde om at opklare.

Du nævner også, at det ikke kan betale sig at nedsætte hastigheden i hovedstadsområdet, set i forhold til den øgede rejsetid, det vil kunne give anledning til. Her er det vigtigt at understrege, at hensynet til borgernes helbred og trivsel bør tillægges værdi i en helhedsbetragtning. Trafikstøj giver anledning til en række sundhedsproblemer, som det er en samfundsmæssig forpligtelse at adressere. Hvis hastighedsnedsættelser i dine øjne ikke er svaret, så må vi sammen finde andre veje til at afhjælpe støjproblemerne for de mange borgere, der er plagede af støjgener i hovedstadsområdet.

Vi hæfter os da også ved, at du er opmærksom på, at vejstøj er et væsentligt samfundsproblem, og at det derfor er relevant at inddrage støjreducerende projekter i drøftelserne af regeringens forestående udspil til de langsigtede prioriteringer i infrastruktur.

Vi afventer udspillet med spænding, og vi håber, at du vil finde anledning til at genoverveje muligheden for et samarbejde på området.

Med venlig hilsen
Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune

Endnu en kommune i opråb mod forlængelse af motorvej: Frygter mere støj

En massiv indsats for støjdæmpning er en forudsætning for, at Hillerødmotorvejen kan forlænges, mener Furesø Kommune, der er skeptisk over for motorvejsudvidelse.

Mens de i kommunerne nord for Hillerød jubler over udsigten til en forlængelse af den nuværende motorvej, så er kommunerne længere sydpå mere skeptiske over for en udvidelse.

Den allerede eksisterende motorvej går tværs gennem Furesø Kommune. 

Her har et enigt byråd netop indsendt et høringssvar til Vejdirektoratet, hvori de udtrykker bekymring over for de konsekvenser, en forlængelse af Hillerødmotorvejen vil få for kommunen.

Blandt andet peger Furesø Kommune på potentielle gener som støj og trængsel. Ifølge kommunen vil en udvidelse af motorvejen betyde 16.400 flere biler gennem Furesø dagligt.

Det vil føre til massiv støjforurening for kommunens borgere, frygter de.

– Hillerødmotorvejen giver allerede i dag alt for store støjgener i vores beboelsesområder og værdifulde naturområder her i Furesø. Derfor må vi forudsætte, at der med en forlængelse også sættes midler af til at bekæmpe trafikstøjen gennem Furesø, siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen fra Socialdemokratiet.

– En miljøvurdering af vejprojektet skal selvfølgelig også se på mulighederne for at opsætte støjværn og overdække nogle af de mest sårbare stræk, som motorvejen går igennem, siger han.

Vil lægge ekstra pres på bus, tog og cykelsti

Den seneste kortlægning af støjbelastning viser, at 18,5 procent af Furesø Kommunes borgere lever i områder, hvor de er plaget af støj over 58 decibel. Langt hovedparten skyldes støj fra Hillerødmotorvejen.

Læs også: Udvidelse af Hillerødmotorvej vil øge støj og trængsel mod Købehavn 

Derudover peger borgmesteren på øget trængsel på motorvejen ved en eventuel forlængelse. Et underbelyst enme, mener han.

– Mange flere biler vil køre gennem Furesø for at nå til motorvejen. Det skal vi have belyst, og vi skal tænke brugbare alternativer som S-busser og S-tog samt en supercykelsti ind i projektet allerede nu, siger borgmester Ole Bondo Christensen.

Furesø er ikke den eneste kommune, der stiller sig skeptisk over for en forlængelse af Hillerødmotorvejen. I Gladsaxe frygter man, at det vil betyde mere trængsel og mere støj i kommunen. Og derfor kræver de nu, at politikerne på Christiansborg sikrer, at de støjgener, de allerede oplever i dag, ikke bliver forværret, når der kommer en øget trafik ind mod København. 

Forlæng S-banen fra Farum

I kommunens høringssvar kan man læse, at Furesø efterlyser en undersøgelse af mulighederne for at forlænge S-banen fra Farum, så det kan lette trafikken fra en kommende motorvejsudvidelse.

Desuden ser kommunen gerne, at Farum Station flyttes ud af bykernen, og at man indfører park and ride-anlæg ved motorvejstilkørslerne og indsætter motorvejsbusser som midler til at minimere den ventede trafikstigning.

En forlængelse af Hillerødmotorvejen vil gå fra dens nuværende udfasning ved Allerød, nord om Hillerød til Tulstrup.

Læs også:Vejen banet for forlængelse af Hillerødmotorvejen: Håber at påbegynde i 2020 

Derudover rummer høringssvaret en opfordring til at etablere en cykelsti langs med motorvejen.

I september måned blev VVM-redegørelsen for en mulig forlængelse af Hillerødmotorvejen offentliggjort af Vejdirektoratet.

Denne fastslog, at en forlængelse af Hillerødmotorvejen vil være “samfundsmæssigt yderst rentabel”.

Undersøgelsen viser, at en firesporet motorvejsforlængelse fra Allerød til Hillerød vil beløbe sig til 980 millioner kroner.

Nu bliver der offentliggjort en VVM-redegørelse, der fastslår, at en 4-sporet motorvej mellem Allerød og Hillerød er 

HVAD ER EN VVM-REDEGØRELSE? 

VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

En VVM-redegørelse – også kaldet en VVM-undersøgelse – skal kortlægge viden om et projekt, så politikere og borgere er i stand til at vurdere projektets virkninger og tage stilling til de forskellige løsningsforslag.

Derudover skal VVM-undersøgelsen sikre, at vejprojektet bedst muligt tilpasses omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt.


Kilde: Vejdirektoratet

Kilde: TV2 Lorry – Læs/Se originalt indlæg her
05. dec 2018, kl. 05:22 
Magnus Ankerstjerne 

Why noise is bad for your health – and what you can do about it. Ted talk.

TED talk by Mathias Basner

00:17 Do you hear that? Do you know what that is? Silence. The sound of silence. Simon and Garfunkel wrote a song about it. But silence is a pretty rare commodity these days, and we’re all paying a price for it in terms of our health — a surprisingly big price, as it turns out.Luckily, there are things we can do right now, both individually and as a society, to better protect our health and give us more of the benefits of the sounds of silence.

00:56 I assume that most of you know that too much noise is bad for your hearing. Whenever you leave a concert or a bar and you have that ringing in your ears, you can be certain that you have done some damage to your hearing, likely permanent. And that’s very important.However, noise affects our health in many different ways beyond hearing. They’re less well-known, but they’re just as dangerous as the auditory effects.

01:23 So what do we mean when we talk about noise? Well, noise is defined as unwanted sound, and as such, both has a physical component, the sound, and a psychological component, the circumstances that make the sound unwanted. A very good example is a rock concert. A person attending the rock concert, being exposed to 100 decibels, does not think of the music as noise. This person likes the band, and even paid a hundred dollars for the ticket, so no matter how loud the music, this person doesn’t think of it as noise. In contrast, think of a person living three blocks away from the concert hall. That person is trying to read a book, but cannot concentrate because of the music. And although the sound pressure levels are much lower in this situation, this person still thinks of the music as noise, and it may trigger reactions that can, in the long run, have health consequences.

02:21 So why are quiet spaces so important? Because noise affects our health in so many ways beyond hearing. However, it’s becoming increasingly difficult to find quiet spaces in times of constantly increasing traffic, growing urbanization, construction sites, air-conditioning units, leaf blowers, lawnmowers, outdoor concerts and bars, personal music players, and your neighbors partying until 3am. Whew!

02:52 In 2011, the World Health Organization estimated that 1.6 million healthy life years are lost every year due to exposure to environmental noise in the Western European member states alone. One important effect of noise is that it disturbs communication.You may have to raise your voice to be understood. In extreme cases, you may even have to pause the conversation. It’s also more likely to be misunderstood in a noisy environment. These are all likely reasons why studies have found that children who attend schools in noisy areas are more likely to lag behind their peers in academic performance.

03:35 Another very important health effect of noise is the increased risk for cardiovascular disease in those who are exposed to relevant noise levels for prolonged periods of time. Noise is stress, especially if we have little or no control over it. Our body excretes stress hormones like adrenaline and cortisol that lead to changes in the composition of our blood and in the structure of our blood vessels,which have been shown to be stiffer after a single night of noise exposure. Epidemiological studies show associations between the noise exposure and an increased risk for high blood pressure, heart attacks and stroke, and although the overall risk increases are relatively small, this still constitutes a major public health problem because noise is so ubiquitous, and so many people are exposed to relevant noise levels. A recent study found that US society could save 3.9 billion dollars each year by lowering environmental noise exposure by five decibels, just by saving costs for treating cardiovascular disease. There are other diseases like cancer, diabetes and obesity that have been linked to noise exposure, but we do not have enough evidence yet to, in fact, conclude that these diseases are caused by the noise.

04:59 Yet another important effect of noise is sleep disturbance. Sleep is a very active mechanism that recuperates us and prepares us for the next wake period. A quiet bedroom is a cornerstone of what sleep researchers call “a good sleep hygiene.” And our auditory system has a watchman function. It’s constantly monitoring our environment for threats, even while we’re sleeping. So noise in the bedroom can cause a delay in the time it takes us to fall asleep, it can wake us up during the night, and it can prevent our blood pressure from going down during the night. We have the hypothesis that if these noise-induced sleep disturbances continue for months and years, then an increased risk for cardiovascular disease is likely the consequence. However, we are often not aware of these noise-induced sleep disturbances, because we are unconscious while we’re sleeping. In the past, we’ve done studies on the effects of traffic noise on sleep, and research subjects would often wake up in the morning and say, “Ah, I had a wonderful night, I fell asleep right away, never really woke up.” When we would go back to the physiological signals we had recorded during the night, we would often see numerous awakenings and a severely fragmented sleep structure. These awakenings were too brief for the subjects to regain consciousness and to remember them during the next morning, but they may nevertheless have a profound impact on how restful our sleep is.

06:30 So when is loud too loud? A good sign of too loud is once you start changing your behavior. You may have to raise your voice to be understood, or you increase the volume of your TV. You’re avoiding outside areas, or you’re closing your window. You’re moving your bedroom to the basement of the house, or you even have sound insulation installed. Many people will move away to less noisy areas,but obviously not everybody can afford that.

06:59 So what can we do right now to improve our sound environment and to better protect our health? Well, first of all, if something’s too loud, speak up. For example, many owners of movie theaters seem to think that only people hard of hearing are still going to the movies. If you complain about the noise and nothing happens, demand a refund and leave. That’s the language that managers typically do understand. Also, talk to your children about the health effects of noise and that listening to loud music today will have consequences when they’re older. You can also move your bedroom to the quiet side of the house, where your own building shields you from road traffic noise. If you’re looking to rent or buy a new place, make low noise a priority. Visit the property during different times of the day and talk to the neighbors about noise. You can wear noise-canceling headphones when you’re traveling or if your office has high background noise levels. In general, seek out quiet spaces, especially on the weekend or when you’re on vacation.Allow your system to wind down.

08:10 I, very appropriately for this talk, attended a noise conference in Japan four years ago. When I returned to the United States and entered the airport, a wall of sound hit me. This tells you that we don’t realize anymore the constant degree of noise pollution we’re exposed to and how much we could profit from more quiet spaces.

08:32 What else can we do about noise? Well, very much like a carbon footprint, we all have a noise footprint, and there are things we can do to make that noise footprint smaller. For example, don’t start mowing your lawn at 7am on a Saturday morning. Your neighbors will thank you. Or use a rake instead of a leaf blower. In general, noise reduction at the source makes the most sense, so whenever you’re looking to buy a new car, air-conditioning unit, blender, you name it, make low noise a priority. Many manufacturers will list the noise levels their devices generate, and some even advertise with them. Use that information.

09:14 Many people think that stronger noise regulation and enforcement are good ideas, even obvious solutions, perhaps, but it’s not as easy as you may think, because many of the activities that generate noise also generate revenue. Think about an airport and all the business that is associated with it. Our research tells politicians at what noise level they can expect a certain health effect, and that helps inform better noise policy.

09:42 Robert Koch supposedly once said, “One day, mankind will fight noise as relentlessly as cholera and the pest.” I think we’re there, and I hope that we will win this fight, and when we do, we can all have a nice, quiet celebration….

Kilde Tedtalks (ted.com) – Se (læs) originalt indslag fra TED Ideas worth spreading her