Minister står fast på støjgrænser

Kilde: http://alleroed.lokalavisen.dk

Hvorvidt en øget investering i S-togs kapacitet eller regularitet vil kunne flytte flere pendlere fra bil til tog, ligger udenfor VVM-undersøgelsen, lyder det fra Vejdirektoratet.

Minister står fast på støjgrænser

Ole Birk Olesen har svaret Folketingsudvalg vedrørende udvidelse af motorvejen mellem Allerød og Hillerød

‘Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for både vejstøj og andre typer af støj i Danmark er et udtryk for en støjbelastning, som Miljøstyrelsen har vurderet som miljømæssigt acceptabel. Det er disse vejledende grænseværdier, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet henholder sig til, herunder den nuværende støjgrænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning ved planlægning af ny vejinfrastruktur på 58 dB.’

Sådan skriver Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister, i et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

LÆS OGSÅ Byrådet godkendte høringssvar om motorvej

Ministeren blev af udvalget bedt om at forholde sig til NOAH-Trafiks bemærkninger om VVM-undersøgelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse.

NOAH-Trafik peger blandt andet på WHO’s rapport om støjgrænser. WHO har givet udtryk for, at det er potentielt sundhedsskadeligt at bo tæt på en vej, der udsætter en bolig for støj over 53 decibel. Og NOAH-Trafik her blandt andet anført: ‘Med hensyn til trafikstøjen er der ikke taget højde for WHO’s kritik af de alt for høje støjgrænser i Danmark. Danmark kan ikke sidde en sådan kritik overhørig og samtidig bryste sig med at være et miljømæssigt foregangsland.’

LÆS OGSÅ Borgergruppe: Der er brug for en ny VVM-rapport for motorvej

I svaret fra ministeren citeres Vejdirektoratet for følgende:

‘Der er, som beskrevet i kommissoriet for VVM-undersøgelsen, foretaget en vurdering af et såkaldt K-alternativ, hvor det vurderes, om en udbygning af den kollektive transport kan løse de trafikale udfordringer på strækningen. Det er i dag gode S-togsforbindelser til både Hillerød og Allerød, og hvorvidt en øget investering i S-togs kapacitet eller regularitet vil kunne flytte flere pendlere fra bil til tog, ligger udenfor VVM-undersøgelsen.’

LÆS OGSÅ NOAH: ‘VVM-undersøgelse har store mangler’

I Facebook-gruppen ‘Stop motorvejsstøj – Allerød-borgere mod Hillerødmotorvejens støj‘ kritiseres udmeldingen fra Vejdirektoratet skarpt.

Endnu en kommune i opråb mod forlængelse af motorvej: Frygter mere støj

En massiv indsats for støjdæmpning er en forudsætning for, at Hillerødmotorvejen kan forlænges, mener Furesø Kommune, der er skeptisk over for motorvejsudvidelse.

Mens de i kommunerne nord for Hillerød jubler over udsigten til en forlængelse af den nuværende motorvej, så er kommunerne længere sydpå mere skeptiske over for en udvidelse.

Den allerede eksisterende motorvej går tværs gennem Furesø Kommune. 

Her har et enigt byråd netop indsendt et høringssvar til Vejdirektoratet, hvori de udtrykker bekymring over for de konsekvenser, en forlængelse af Hillerødmotorvejen vil få for kommunen.

Blandt andet peger Furesø Kommune på potentielle gener som støj og trængsel. Ifølge kommunen vil en udvidelse af motorvejen betyde 16.400 flere biler gennem Furesø dagligt.

Det vil føre til massiv støjforurening for kommunens borgere, frygter de.

– Hillerødmotorvejen giver allerede i dag alt for store støjgener i vores beboelsesområder og værdifulde naturområder her i Furesø. Derfor må vi forudsætte, at der med en forlængelse også sættes midler af til at bekæmpe trafikstøjen gennem Furesø, siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen fra Socialdemokratiet.

– En miljøvurdering af vejprojektet skal selvfølgelig også se på mulighederne for at opsætte støjværn og overdække nogle af de mest sårbare stræk, som motorvejen går igennem, siger han.

Vil lægge ekstra pres på bus, tog og cykelsti

Den seneste kortlægning af støjbelastning viser, at 18,5 procent af Furesø Kommunes borgere lever i områder, hvor de er plaget af støj over 58 decibel. Langt hovedparten skyldes støj fra Hillerødmotorvejen.

Læs også: Udvidelse af Hillerødmotorvej vil øge støj og trængsel mod Købehavn 

Derudover peger borgmesteren på øget trængsel på motorvejen ved en eventuel forlængelse. Et underbelyst enme, mener han.

– Mange flere biler vil køre gennem Furesø for at nå til motorvejen. Det skal vi have belyst, og vi skal tænke brugbare alternativer som S-busser og S-tog samt en supercykelsti ind i projektet allerede nu, siger borgmester Ole Bondo Christensen.

Furesø er ikke den eneste kommune, der stiller sig skeptisk over for en forlængelse af Hillerødmotorvejen. I Gladsaxe frygter man, at det vil betyde mere trængsel og mere støj i kommunen. Og derfor kræver de nu, at politikerne på Christiansborg sikrer, at de støjgener, de allerede oplever i dag, ikke bliver forværret, når der kommer en øget trafik ind mod København. 

Forlæng S-banen fra Farum

I kommunens høringssvar kan man læse, at Furesø efterlyser en undersøgelse af mulighederne for at forlænge S-banen fra Farum, så det kan lette trafikken fra en kommende motorvejsudvidelse.

Desuden ser kommunen gerne, at Farum Station flyttes ud af bykernen, og at man indfører park and ride-anlæg ved motorvejstilkørslerne og indsætter motorvejsbusser som midler til at minimere den ventede trafikstigning.

En forlængelse af Hillerødmotorvejen vil gå fra dens nuværende udfasning ved Allerød, nord om Hillerød til Tulstrup.

Læs også:Vejen banet for forlængelse af Hillerødmotorvejen: Håber at påbegynde i 2020 

Derudover rummer høringssvaret en opfordring til at etablere en cykelsti langs med motorvejen.

I september måned blev VVM-redegørelsen for en mulig forlængelse af Hillerødmotorvejen offentliggjort af Vejdirektoratet.

Denne fastslog, at en forlængelse af Hillerødmotorvejen vil være “samfundsmæssigt yderst rentabel”.

Undersøgelsen viser, at en firesporet motorvejsforlængelse fra Allerød til Hillerød vil beløbe sig til 980 millioner kroner.

Nu bliver der offentliggjort en VVM-redegørelse, der fastslår, at en 4-sporet motorvej mellem Allerød og Hillerød er 

HVAD ER EN VVM-REDEGØRELSE? 

VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

En VVM-redegørelse – også kaldet en VVM-undersøgelse – skal kortlægge viden om et projekt, så politikere og borgere er i stand til at vurdere projektets virkninger og tage stilling til de forskellige løsningsforslag.

Derudover skal VVM-undersøgelsen sikre, at vejprojektet bedst muligt tilpasses omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt.


Kilde: Vejdirektoratet

Kilde: TV2 Lorry – Læs/Se originalt indlæg her
05. dec 2018, kl. 05:22 
Magnus Ankerstjerne 

Høringssvar vedrørende udvidelse til motorvej mellem Allerød og Hillerød

Download brev som PDF

Borgmesteren
Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 01
E-mail: bm@gladsaxe.dk

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

28-11-2018
J. nr. 18-1-05.01.45-P17

Høringssvar vedrørende udvidelse til motorvej mellem Allerød og Hillerød

Gladsaxe Kommune finder det bekymrende, at der ikke i projektet er undersøgt for og indarbejdet afværgeforanstaltninger med henblik på at løse/afværge den forventede øgede støj og trængsel, som udvidelsen vil få for den eksisterende Hillerødmotorvej imellem Allerød og København.

I baggrundsrapporten vedr. de trafikale beregninger for projektet konkluderes det, at effekterne kan være negative med for eksempel mere trafik på den eksisterende del af Hillerødmotorvejen og øgede støjgener langs Hillerødmotorvejen. Videre hedder det, at forøgelsen af trafik på den eksisterende Hillerødmotorvej kan medføre, at kapacitetsproblemerne ikke løses, men blot flyttes til andre veje.

Gladsaxe Kommune er allerede i dag belastet af støj fra de store motorveje, der går igennem kommunen. Flere strækninger på blandt andet Hillerødmotorvejen mangler støjskærme mv., og en øget trafikintensitet vil kun forværre problemet. Derfor er det også bekymrende, at der i VVM-undersøgelsen for projektet ikke er foretaget den nødvendige belysning af de afledte støjgener projektet medfører på de eksisterende strækninger af Hillerødmotorvejen igennem Gladsaxe og Furesø Kommuner. Et overblik over de samlede støjmæssige konsekvenser, på hele strækningen, bør være udgangspunktet for den prioritering af midler, der afsættes til støjbekæmpelse.

I forhold til trængsel viser undersøgelsen, at den eksisterende del af Hillerødmotorvejen vil blive belastet yderligere som følge af projektet, herunder især strækningen mellem Farum og Motorring 3. De gennemførte trafikale beregninger viser dog også, at der vil ske en stigning af trafikken på både parallelle og lokale veje. I Gladsaxe Kommune belastes strækninger både på de mere overordnede veje som Motorring 3 og Ring 4, men også mere lokale veje som Klausdalsbrovej og Bagsværd Hovedgade belastes. Igen er det bekymrende, at problemstillingen ikke belyses fyldestgørende, og at der ikke anvises de nødvendige afværgeforanstaltninger for at minimere generne. Hvis de trafikale problemer og kapacitetsproblemerne blot flyttes, uden at der tages højde for at løse dette i projektet, kan der sættes spørgsmål ved om de positive effekter ved projektet kan opnås. Derfor opfordrer Gladsaxe Kommune til, at det belyses hvilke nødvendige investeringer i for eksempel udvidelse af rampeanlæg, der kan være med til at minimere eventuelle nye trafikale flaskehalse på den eksisterende del af Hillerødmotorvejen.

Gladsaxe Kommune ønsker at blive inddraget i en proces, hvori det belyses, hvilke konsekvenser projektet vil give på de eksisterende indre strækninger af Hillerødmotorvejen. Der bør foretages en støjkortlægning af, hvilke konsekvenser projektet vil have på støjbelastningen af boliger og områder på de eksisterende dele af Hillerødmotorvejen, og der bør, som en del af projektet, afsættes de nødvendige midler til at afværge denne forøgede støj. I forhold til den øgede trængsel på de indre dele af Hillerødmotorvejen, rampeanlæg, parallelveje og sideveje bør det belyses, hvor problemerne opstår, og der bør afsættes midler til de nødvendige udbygninger, så kapacitetsproblemerne ikke blot flyttes.

Venlig hilsen

Trine Græse