Bedre støjbekæmpelse – Download hele rapporten

Uddrag af rapporten “Aftale om et sammenhængende Danmark  – Investeringsplan 2030”. Se side 38
(download rapport fra trm.dkdownload rapport herfra hjemmesiden)
Se også:
https://www.trm.dk/da/politiske-aftaler/2019/aftale-om-et-sammenhaengende-danmark-investeringsplan-2030?fbclid=IwAR0pYY3ATleZVW6obeQj90cLMj2HQZU2OdNZipAGOKcHzfrYnSbc9M4TAVs

Aftalen er indgået imellem Regeringen og Dansk Folkeparti og kan falde bort, såfremt der ikke er flertal efter det forestående folketingsvalg.

Statsvejsnettet udgør kun fem pct. af det samlede offentlige vejnet, men godt halvdelen af al vejtrafik af- vikles på statsvejene. Vejdirektoratets støjkortlægning i 2017 viste, at der er 106.000 støjplagede boliger (over 58 dB) langs statsvejnettet, og heraf er 7.000 stærkt støjplagede (over 68 dB). Hensigten med pul- jen er løbende at kunne iværksætte tiltag, der reducerer støjen fra de eksisterende statsveje.

Aftaleparterne er enige om at etablere en pulje på i alt 1.630 mio. kr. til bedre støjbekæmpelse som ud- møntes løbende. Aftaleparterne ønsker, at mulighederne for kommunal medfinansiering indgår i det vi- dere arbejde vedrørende udmøntning af puljen for at sikre mest mulig støjbekæmpelse for pengene og understøtte kommunal prioritering.

Aftaleparterne har besluttet at udmønte samlet 131 mio.kr. fra puljen til de projekter, som der foreligger beslutningsgrundlag for:

  • Støjskærm på E45 ved Bavnevangen, Aalborg
  • Støjskærm på Rute 9 ved Sundbrovej (nord), Svendborg
  • Støjskærm på Rute 16 ved Meløse, Hillerød
  • Støjskærm på Rute 16 ved Kregme, Halsnæs (øst og vest)
  • Støjskærm på E45 ved Helsted, Randers

Efter udmøntning af midler til ovenstående initiativer resterer 1.499 mio.kr. i pulje til bedre støjbe- kæmpelse.I udmøntningen af resten af støjpuljen er partierne enige om, at de fem nedenstående projekter priori- teres først og igangsættes hurtigst muligt:

  • Vallensbækvej, Vallensbæk
  • Hvidovre Strandvej/Mågevej, Hvidovre
  • Bygaden, Brøndbyøster
  • Helsingørmotorvejen, Gentofte
  • Thujavej, Odense

Der prioriteres efter hvor der kan opnås de største støjreduktioner for pengene, men alle fem områder skal have gennemført betydelige støjreducerende projekter.Parterne noterer sig, at Vejdirektoratet hvert 5. år gennemfører en kortlægning af vejstøj langs stats- vejnettet og udarbejder en støjhandlingsplan på baggrund af kortlægningens resultat. På den baggrund udpeges en række strækninger, som indgår i den videre planlægning af støjafskærmende tiltag langs statsvejnettet.Aftaleparterne har besluttet at udmønte samlet 5 mio.kr. fra puljen til undersøgelse af projekter med henblik på udarbejdelse af beslutningsgrundlag for alle støjprojekter i støjhandlingsplanen 2018-2023, som er opgjort til omkring 120 projekter.