Spørgsmål til Transportministeren – sp422,423,424MINISTEREN
Dato 19. marts 2019J. nr. 2019 – 1381
Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K
Telefon 41 71 27 00

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 26. februar 2019 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (S).

Spørgsmål nr. 424:

Har ministeren undersøgt, hvordan der i andre lande sættes ind for at imødegå problemer med larmende køretøjer, og hvad erfaringerne herfra er?

Svar:

Til brug for besvarelse af spørgsmålet har jeg indhentet bidrag fra Færdselssty- relsen, som oplyser følgende:

”På baggrund af det aktuelle spørgsmål har Færdselsstyrelsen taget kon- takt til myndigheder i Norge, Sverige, Storbritannien og Holland, men har hidtil kun fået oplysninger fra Sverige og Storbritannien.

Fra Sverige er det blevet oplyst, at der i praksis ikke foretages støjkontroller ude på vejene, da det anses for værende for kompliceret. Storbritannien for- tæller, at landets myndigheder har muligheden for at gennemføre støjkon- troller, men oplyser ikke nærmere om dette foregår i praksis. Begge lande bemærker udfordringer med at udføre den korrekte måling og at finde ud af, hvad der er det tilladte støjniveau for det konkrete køretøj. Det påpeges bl.a., at politiet, der i begge lande er dem, som har ansvaret for støjkontrol- len af køretøjerne, i et vist omfang har det fornødne udstyr, men at tvivlen omkring målemetoder, grænseværdier og tolerancer ved måling i bymæs- sig bebyggelse, kan afholde sådanne tests fra at blive udført. Ved mistanke til et støjende køretøj svarer Sverige endelig, at køretøjet indkaldes til syn, hvilket som ofte giver lovovertræderen tid nok til nedbringelse af støjni- veauet ved at genmontere det lovpligtige udstyr.”

Med venlig hilsen Ole Birk Olesen


MINISTEREN
Dato 19. marts 2019J. nr. 2019 – 1381
Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K
Telefon 41 71 27 00

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 26. februar 2019 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (S).

Spørgsmål nr. 423:

Har ministeren overvejet at indføre en mulighed for, at politiet kan gennemføre mobile lydtest, hvor køretøjet kan testes på stedet og herefter konfiskeres eller modtage bøde alt efter lovovertrædelsens størrelse bl.a. som en del af en præ- ventiv indsats?

Svar:

Indledningsvist kan jeg oplyse, at jeg den 13. marts 2019 fremsatte et forslag til ændring af færdselsloven, hvorefter bødeniveauet for ulovlig støj fra motor- drevne køretøjer forhøjes fra 1.000 kr. til 2.500 kr. i førstegangstilfælde. Jeg henviser i den forbindelse til min besvarelse af TRU-spørgsmål nr. 422. Jeg forventer, at en forhøjelse af bødeniveauet vil have en præventiv virkning på særligt ulovligt støjende motorcykler, som ofte kan være meget generende for deres omgivelser.

Jeg er opmærksom på, at det kan være forbundet med vanskeligheder at kon- trollere, om et køretøj er i en sådan ulovlig stand, at det afgiver ulovlig støj. Politiets bilinspektører råder over transportabelt måleudstyr til støjmåling af motorcykler. Politiet har således mulighed for at tilkalde en bilinspektør til at foretage en støjmåling på stedet. For at opnå fornøden sikkerhed for et teknisk korrekt resultat, der kan danne bevismæssigt grundlag for strafforfølgning, stilles der dog krav til selve støjmålepladsen, og det kan derfor være nødvendigt at indkalde køretøjet til syn hos en godkendt prøvningsinstans med henblik på at foretage en støjmåling.

Gennemførelse af støjmålinger kræver derudover, at politiet har adgang til op- lysninger om den støjreferenceværdi, som er gældende for det konkrete køretøj, og som måles i forbindelse med typegodkendelsen af køretøjet eller i forbindel- se med første syn af køretøjet. Dette vil være tilfældet for langt de fleste køretø- jer, men ikke for alle. Eksempelvis foreligger der ikke altid en støjreference- værdi for motorcykler fra før 1. juli 1969 og for visse brugt importerede køretø- jer.

Der er dog visse tilfælde, hvor ulovlige konstruktive ændringer, der medfører ekstrem støj, kan konstateres af politiet selv, uden at en kontrolmåling er nød- vendig.

I forbindelse med implementeringen af den foreslåede ændring af færdselslo- ven, vil mit ministerium indgå i dialog med Justitsministeriet og Rigspolitiet med henblik på at se på mulighederne for et øget fokus på en målrettet kontrol med motorcykelstøj helt generelt.

For så vidt angår konfiskation, kan jeg oplyse, at det er fastsat i færdselslovens § 133 a, hvornår et køretøj kan eller skal konfiskeres. Konfiskation finder sær- ligt sted ved grove og gentagne overtrædelser af færdselsloven, og i overvejende grad ved overtrædelser, der har betydning for færdselssikkerheden. Som ek- sempel på overtrædelser af færdselsloven, hvor der sker konfiskation kan næv- nes grove tilfælde af spirituskørsel med en promille over 2,00 samt tilfælde, hvor ejeren af køretøjet tre gange inden for tre år overtræder visse forhold, der medfører ubetinget frakendelse af kørekortet, herunder grove hastighedsover- trædelser.

I lyset af ovenstående mener jeg ikke, at overtrædelse af grænserne for støjni- veau er af en sådan grov karakter, at det kan retfærdiggøres, at der indføres en bestemmelse i færdselsloven, hvorefter et motordrevet køretøj konfiskeres, hvis det støjer mere end det tilladte.

Med venlig hilsen Ole Birk Olesen

MINISTEREN

Dato 19. marts 2019J. nr. 2019 – 1381

Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København KMINISTEREN
Dato 20. marts 2019J. nr. 2019 – 1381
Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K
Telefon 41 71 27 00

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget

Berigtigelse til besvarelse af TRU-spørgsmål nr. 423 af 26. februar 2019

I forbindelse med besvarelse af TRU-spørgsmål nr. 423 af 26. februar 2019 er der beklageligvis opdaget en fejl i besvarelsen af 19. marts 2019.

Det fremgår af besvarelsens 2. afsnit, at det kan være nødvendigt at indkalde køretøjet til syn hos en godkendt prøvningsinstans med henblik på at foretage en støjmåling. Det skulle rettelig have fremgået, at det kan være nødvendigt at indkalde køretøjet til syn hos en synsvirksomhed med henblik på at foretage en støjmåling.

Indholdet af svaret er herudover uændret. Med venlig hilsen
Ole Birk Olesen