Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2018-2023

Se vedtaget støjhandlingsplan 2018-2023 fra vejdirektoratet

Se vejdirektoratets forslag til støjhandlingsplan 2018-2023

Støjhandlingsplan på vejdirektoratets hjemmeside

Herunder vises et udsnit af støjhandlingsplanen som eksempel for:

Område 23: Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby Kommune

Kortet viser støjudbredelse fra statsveje over 58 dB, og boligområder der er udsat for et støjniveau over 65 dB.

Antal støjbelastede boliger i området

Statsveje i kommunerne

Frederiksberg kommune gennemskæres af Bispeengbuen.

Gentofte Kommune påvirkes af støj fra Motorring 3 (M3) og Helsingørmotorvejen (M14).

Gladsaxe Kommune påvirkes af støj fra Motorring 3 (M3), Hillerødmotorvejen (M13) og Ring 4 (hldv 111).

Herlev Kommune påvirkes af støj fra Motorring 3 (M3), Ring 4 (hldv 111) og Hillerødmotorvejen (M13).

Hvidovre Kommune påvirkes af støj fra Motorring 3 (M3) og Holbækmotorvejen (M11).

Københavns Kommune påvirkes af støj fra Hillerødmotor- vejen (M13), Borups Alle (hldv 103), Helsingørmotorvejen (M14), Holbækmotorvejen (M11) og Amagermotorvejen (M3).

Rødovre Kommune påvirkes af støj fra Motoring 3 (M3) og Frederikssundmotorvejen (M12).

Boligområder udsat for støj over 65 dB

Frederiksberg 147-1 Bispengbuen ved Mariendalsvej

Etageejendomme ved Mariendalsvej. Der er etableret støjskærme langs Bispeengbuen. Området indgår ikke i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Gentofte 157-1 Helsingørmotorvejen

Langs begge sider af Helsingørmotorvejen i Gentofte Kommune fra grænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune og til grænsen mod Københavns Kommune, er der etable- ret flere støjskærme og givet tilskud til supplerende fa- cadeisolering. Flere delstrækninger er dog stadig uden støjafskærmning, og disse indgår i de videre undersøgel- ser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjaf- skærmning.

Gladsaxe 159-1 Søgården

Området er beliggende på vestsiden af Hillerødmotorve- jen lige nord for Klausdalsbrovej. Der er en eksisterende ældre betonskærm. Området indgår i de videre under- søgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Gladsaxe 159-2 Motorring 3

Boligområder langs begge sider af Motorring 3 igen- nem Gladsaxe Kommune mellem Hillerødmotorvejen og Frederikssundvej. Der er i forbindelse med udvidelsen af motorvejen etableret støjskærme på strækningen. Om- rådet indgår, indtil videre, ikke i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjaf- skærmning.

Gladsaxe 159-3 Ring 4 i Hareskovby

Området ligger langs begge sider af Ring 4 i Hare- skovby. Der er etableret støjskærme på strækningen. Området indgår ikke i de videre undersøgelser om priori- tering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Gladsaxe 159-4 Skovdigebroen

Sydside af Skovdigebroen langs Hillerødmotorvejen. Området indgår i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Herlev 163-1 Motorring 3

Boligområder beliggende langs vestsiden af Motorring 3 mellem Herlev Hovedgade (O3) og Herlev Ringvej. I for- bindelse med udbygningen af Motorring 3 er der etable- ret støjskærme. Området indgår ikke i de videre under- søgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Hvidovre 167-1 Hvidovre Strandvej/Mågevej

Området er beliggende nord for Amagermotorvejen mel- lem Kalvebodløbet og Tårnfalkevej. Området indgår i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremti- dige midler til støjafskærmning.

Hvidovre 167-2 Mågevej

Området er beliggende nord for Amagermotorvejen mel- lem Tårnfalkevej og Gammel Køge Landevej. Området indgår i de videre undersøgelser om prioritering af even- tuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Hvidovre 167-3 Avedøre Stationsby

Området er beliggende øst for Motorring 3 i Avedøre Stationsby bag Vestvolden. Området indgår ikke i de vi- dere undersøgelser om prioritering af eventuelt fremti- dige midler til støjafskærmning.

Hvidovre 167-4 Kettevej

Området er beliggende syd for Holbækmotorvejen ved Kettevej. Området indgår ikke i de videre undersøgel- ser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjaf- skærmning.

Hvidovre 167-5 Allingevej

Området er beliggende nord og syd for Holbæk Motor- vejen mellem Folehaven og Avedøre Havnevej. Der etab- leres en støjskærm i perioden 2018-2019.

Hvidovre 167-6 Rosenhøj

Etageejendomskompleks beliggende syd for Holbækmo- torvejen. Området indgår i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærm- ning. Umiddelbart vurderes det dog mest hensigtsmæs- sigt med tiltag på selve ejendommene.

Hvidovre 167-7 Holbækmotorvejen ml. Folehaven
og Hvidovrevej
Området er beliggende syd for Holbækmotorve-
jen mellem Folehaven og Hvidovrevej. Der er etableret støjskærm langs strækningen. Området indgår ikke i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremti- dige midler til støjafskærmning.

København 101-1 Borups Alle

Etageboliger på begge sider af vejen. Ingen plads til af- skærmninger. Området indgår ikke i de videre undersø- gelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

København 101-2 Helsingørmotorvejen mellem
Emdrup sø og Nordhavnsvej
Langs den vestlige side af motorvejen er etableret støjskærme ved parcelhusområde. På østlig side ligger etageejendomme, som er støjisolerede, og hvor bygnin- gerne i sig selv yder beskyttelse mod udendørs opholds- arealer. Området indgår ikke i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjaf- skærmning.

København 101-3 Hareskovvej

Boligområder med direkte overkørsler fra naboejen- domme til vejen. Området indgår ikke i de videre under- søgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Rødovre 175-1 Motorring 3

Boligområderne i Rødovre Kommune ligger langs begge sider af Motorring 3 mellem Frederikssundvej og Roskil- devej. Der er i forbindelse med udvidelsen af Motorring 3 etableret støjskærme på strækningen, ligesom der efter- følgende i 2013 er etableret en supplerende støjskærm langs motorvejens østside nord for Jyllingevej. Området indgår ikke i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Gladsaxe er hårdest ramt af trafikstøj fra statsvejene blandt alle støjbelastede kommuner i Danmark med 8.119 støjbelastede boliger

Gladsaxe kommune har i alt 32.175 boliger. 21.000 borgere er plaget af støj.

https://www.gladsaxe.dk/kommunen/servicemenu/om_kommunen/fakta_og_historie/tal_og_prognoser/boliger

Brev fra Gladsaxe Kommune til Ole Birk Olesen – transport-, bygnings- og boligminister (LA)

Download brevet som PDF

Formand for Trafik- og TeknikudvalgetGladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
E-mail: veje@gladsaxe.dk

Til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Kære Ole Birk Olesen

10-12-2018 J. nr. 18-2-05.01.02-P16

I Gladsaxe oplever vi voldsomt stigende trafik på motorvejene gennem kommunen til stor gene for vores borgere. I byrådet er vi enige om, at det nødvendigt at sætte ind overfor de omfattende støjgener, den stigende trafik giver anledning til. Gladsaxe Kommunes kortlægning af trafikstøj i 2017 og vedtagelsen af vores støjhandlingsplan i 2018 har sat ekstra fokus på de store gener og sundhedsskadelige effekter, der er som følge af trafikstøjen fra statsvejene.

Cirka 65% af alle boliger i Gladsaxe Kommune er støjbelastede. Heraf er ca. 2.500 boliger og over 5.000 borgere stærkt støjbelastede – en stor del skyldes trafikstøjen fra statsvejene Motorring 3 og Hillerødmotorvejen, som begge skærer igennem vores kommune.

Det har store negative konsekvenser for borgernes sundhed og trivsel, og det er en problematik, som kræver at blive taget alvorligt. I forbindelse med godkendelsen af vores budget for 2019-2022 besluttede et samlet byråd at afsætte midler i en støjpulje med henblik på at give borgerne i Gladsaxe tilskud til støjbekæmpelse. Desværre har vi meget begrænsede muligheder for at sætte ind lokalt for at løse problemerne, og det er derfor nødvendigt, at Regeringen og Folketinget også tager situationen alvorligt og afsætter flere midler til arbejdet med bekæmpelse af trafikstøjen fra statsvejene.

Vi appellerer med denne henvendelse til, at der igangsættes et arbejde, som kan udpege hvilke støjreducerende tiltag, der mest effektfuldt kan iværksættes i forhold til de mange støjramte boliger langs motorvejsnettet i Hovedstadsområdet. I forlængelse heraf stiller vi os meget gerne til rådighed i Gladsaxe Kommune for et casestudie i forhold til at afprøve virkemidler og borgerdialog om problemstillingen.

I vores drøftelser af støjproblematikken er der fremkommet forslag til en række forskellige støjreducerende tiltag, som vi mener bør undersøges nærmere.

Det gælder f.eks. muligheden for hastighedsnedsættelser på motorvejene gennem byområder og højere og mere effektive støjskærme. Eksempelvis er der hastighedsbegrænsning på kun 90 km/t på dele af Motorring 3 i Gentofte Kommune. Det kunne forsøgsvis afprøves på andre strækninger, hvor der er tæt beboelse, for eksempel gennem Gladsaxe Kommune. Støjgenerne er størst om natten, derfor bør muligheden for yderligere hastighedsnedsættelse om natten

ligeledes overvejes. Endelig bør hastighedsnedsættelsen for at opnå fuld effekt evt. suppleres med ATK standere, der kan sikre det reducerede hastighedsniveau.

I Gladsaxe Kommune er der desuden af uvisse årsager ikke etableret støjskærme på flere strækninger ved fletteanlægget mellem Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. Det betyder, at det sydligere beliggende boligområde Kagsåkvarteret udsættes for stærk støjbelastning i en unødig grad alene på grund af de manglende støjskærme.

Gladsaxe Kommune ønsker, at der udlægges støjsvage belægninger på statsvejene, ligesom vi selv ser dette som et vigtigt element i vores støjhandlingsplan. Der bør desuden følges op på effekten af udlagte støjdæmpende asfaltbelægninger på specielt Motorring 3, da de allerede har mistet en del af deres effekt, siden de blev udlagt i forbindelse med ombygningen.

Vi anmoder om en redegørelse for, hvilke foranstaltninger og tiltag Vejdirektoratet har i sigte for at bekæmpe støjen fra motorvejene gennem Gladsaxe, og vi opfordrer på vegne af Byrådet til, at der fra statslig side snarest afsættes yderligere midler til bekæmpelse af trafikstøjen fra statsvejene i Hovedstadsområdet – herunder ikke mindst i Gladsaxe Kommune, og som nævnt stiller vi os gerne til rådighed for et samarbejde.

Venlig hilsen

Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune Udvalgsformand Ole Skrald Rasmussen
Jakob Skovgaard Koed
Lise Tønner
Lene Svendborg
Christina Rittig Falkberg
Kristian Niebuhr
Martin Skou Heidemann
Astrid Søborg
Michael Dorph Jensen

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/TRU/bilag/150/1996980.pdf

Trafikstøj er den primære kilde til ekstern støj i Gladsaxe kommune

I Gladsaxe Kommune er ca. 20.886 boliger svarende til knap 65 % af alle helårsboliger belastet med et støjniveau over den Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 dB(A). Heraf er ca. 2.451 boliger stærkt støjbelastede med et støjniveau over 68 dB(A).

Støjkortlægningen udført i 2017 viste også, at ca. 26.452 boliger er belastet med Lden > 55 dB(A) og ca. 904 boliger med Lden > 70 dB(A). De tilsvarende tal for støjkortlægningen i 2017 viste, at ca. 16.017 boliger var belastet med Lden > 55 dB(A) og ca. 962 boliger med Lden > 70 dB(A).

Stigningen er både et udtryk for flere forhold. Der er der sket en kraftig trafikstigning på Hille- rødmotorvejen på ca. 19% og næsten 25% på Motorring 3 i perioden fra den sidste støjkort- lægning i 2012 og til støjkortlægningen i 2017. Desuden er der i forhold til den tidligere støj- kortlægning fra 2012 anvendt en nyere og mere præcis støjberegningsmodel, der skulle give en mere præcis støjberegning specielt på afstande længere væk fra støjkilden. Samtidig bliver effekten af den udlagte støjdæmpende belægning på Motorring 3 stadig mindre jo æl- dre den bliver.

De største støjbelastninger kommer fra statsve- jene Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. Disse veje er Gladsaxe Kommune ikke vejmyndighed for og ønsker til støjreducerende foranstaltnin- ger på disse veje er derfor nødt til at ske gen- nem dialog med Vejdirektoratet, som er vejmyndighed.

De boliger, som er mest belastet af støj fra kommunale veje, er hovedsageligt beliggende ud til de større kommunale trafikveje Gladsaxe Ringvej, Bagsværdvej, Bagsværd Hovedgade, Buddinge Hovedgade, Søborg Hovedgade og Buddingevej samt Mørkhøjvej, Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej.

Læs mere i Støjhandlingsplan for vejtrafik 2018 – 2023

Mens Jylland klager over trafikstøj, er Hovedstaden stadig værst plaget

De jyske borgmestre klager over motorvejsstøj og vil have politikerne til at sikre flere penge til støjdæmpning. Men det er altså stadig værst her i Hovedstaden.

Af: Magnus Ankerstjerne – Læs Original Artikel – 14. maj 2018, kl. 15:46

Åboulevarden i København er blandt de strækninger, der forårsager støjgener hos de nærboende.Foto: Torben Christensen – Ritzau Scanpix

Omtrent halvdelen af alle de boliger, der hver dag belastes af støj fra motorveje og andre statslige veje ligger i hovedstadsområdet.

Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet, der har kortlagt støj på det statslige vejnet, der hovedsaligt tæller motorveje, motortrafikveje og større hovedveje.

Rapporten viste en tendens til, at antallet af boliger, der plages af motorvejsstøj er faldende i hovedstadsområdet, mens flere boliger i regionerne i Jylland og på Fyn udsættes for trafiklarm.

Det fik jyske borgmestre til at råbe vagt i gevær i Jyllands-Posten, mens Venstres trafikordfører til TV 2 Nyhederne lovede flere penge til støjdæmpning. 

Hovedstaden huser fortsat langt flest boliger, der belastes af støj fra statens vejnet. Foto: Vejdirektoratet 

Men selvom antallet af støjbelastede boliger er faldende i hovedstadsområdet, så er der fortsat langt flere københavnere, der hver dag døjer med larm fra statens asfalterede strækninger.

Ser man på de ti kommuner i landet, hvor flest boliger er plaget af støj fra statslige veje, så finder man otte af dem i hovedstadsområdet.

Gladsaxe er således landets hårdest plagede kommune, når det kommer til trafikstøj fra motorveje efterfulgt af Hvidovre og Brøndby. Ser vi uden for TV 2 Lorrys sendeområde, huser Odense Kommune fjerdeflest støjplagede boliger på landsplan, mens Aalborg Kommune har sjetteflest.

Vestegnen hårdt ramt

Særligt omkring den københavnske vestegn er mange boliger udsat for larm fra motorveje.

Omkring 17.000 boliger døjer hver dag med støj fra trafik i kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Greve, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, Solrød og Vallensbæk.

Særligt sidstnævnte har luftet sin utilfredshed med, at staten ikke gør noget ved støjen fra både Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen.

Tusindvis af borgere på Vestegnen må hver dag leve med voldsom trafikstøj og slem forurening. Og selv om skiftende politikere har været enige om behovet for blandt andet støjdæmpning, er pengene aldrig fulgt med. Nu skal der gøres noget ved det, lyder det fra en stribe folketingspolitikere.

– Mange borgere i Vallensbæk kan ikke bruge deres haver – de kan ikke engang åbne deres vinduer, udtalte borgmester Henrik Rasmussen fra De Konservative til TV 2 Lorry i februar. 

En måling viste dengang, at hver tredje bolig i Vallensbæk Kommune er belastet af støjen fra de to motorveje, der løber gennem kommunen.

Den seneste nationale kortlægning af boliger, der er belastet af støj fra veje – statens såvel som kommunernes – stammer fra 2012.

Dengang udgjorde hovedstadsområdet 41 procent af alle de boliger, der lider af støjbelastning på højere end 58 decibel. Tallene viste også, at når det kommer til svær støjbelastning (over 68 decibel), så ligger 48 procent af boligerne i hovedstadsområdet.

Støjkort over den københavnske vestegn. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering