Gladsaxe Kommunes udkast til “Svar til Transportministerren vedr. vejstøj”

18-2-05.01.02-P16

Sagsfremstilling

I forbindelse med Trafik- og Teknikudvalgets behandling af Støjhandlingsplan 2018-2023, 12.11.2018, punkt 4, blev det aftalt, at udvalget ville rette henvendelse til Transportministeren og anmode om, at der sættes ind for at hjælpe de mange borgere, der er ramt af støj fra motorvejene gennem kommunen. 

Transportmininsteren svarede udvalget med brev af 19. januar 2019. Ministerens svar blev drøftet på udvalgsmødet 04.02.2019, punkt 9. På mødet besluttede Trafik- og Teknikudvalget at svare tilbage til ministeren, at udvalget finder det forkert, at de menneskelige konsekvenser af støjgener fra motorvejsnettet ikke indgår i ministeriets overvejelser.

By- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i udvalgets drøftelser skrevet vedlagte udkast til brev til Transportministeren.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, 

1. at vedlagte udkast til brev sendes til Transportministeren med kopi til medlemmerne i Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg.

Bilag 1: Bilag 1: Brev fra TTU til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen rev 21.02.2019Gladsaxe Kommunes udkast til “Svar til Transportministerren vedr. vejstøj”

Kommentar fra trafikstøj.nu 22.0202019:

Ovenstående udkast til “Svar til Transportministerren vedr. vejstøj” er Ganske spændende læsning med gode argumenter.

Dejligt der bliver relateret til “Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser (BEK nr 1486 af 13/12/2017)”.

Hvad med at følge op med en omgående ansøgning til Vejdirektoratet, så vi rent faktisk benytter os af bekendtgørelsen. Vi har jo i Gladsaxe de allerbedste argumenter i hele landet. Dette særligt, da ministeren/ministeriet og vejdirektoratet jo ikke mener at levetiden på den udlagte støjdæmpende asfalt er fuldt udpinet endnu og at der “ikke foreløbigt er penge” til at gøre mere. Den mest støjplagede kommune i landet, som Gladsaxe jo er, når det gælder støj fra motorveje, må jo have førsteret til at benytte denne klausul.

Vi fra trafikstøj.nu gruppen mener, at alle tangenter skal i brug og hastighedsnedsættelse er naturligvis nødvendigt, da det er det eneste middel der kan lindre problemet her og nu, men kan selvfølgelig ikke stå alene.

På længere sigt kan andre og bedre tiltag som ny støjdæmpende asfalt, bedre støjvægge, betonflader dækket med støjabsorberende materiale og måske ligefrem en nedgravning eller overdækning af motorveje i tæt bebyggede områder afløse en hastighedsnedsættelse.

Rettidig omhu

Vigtigst af alt skal vi have gjort op med en forældet støjgrænse på 58 dB, som KUN er vejledende og have indført en lavere, lovpligtig støjgrænse som tvinger relevante myndigheder til at overholde denne. Det vil, som der henvises til i udkastet, være at udvise rettidig omhu og ligesom i miljøspørgsmål, være at tage hensyn til fremtidige generationer. Vi skal på sigt have nogle bæredygtige, fremtidssikrede løsninger. Som Formand for Trafikudvalget i Gladsaxe Kommune Ole Skrald kom til at nævne i en bibemærkning d. 19. dec. 2018 til byrådsmødet, var der Jo store penge at hente ved at sælge grunde ovenpå en nedgravet motorvej. Herudover skal tilføjes at ejendomsværdien i ca. 1 km’s afstand på begge sider af motorvejen vil stige formentlig indenfor intervallet 0-25% afhængig afstand til motorvejen. Dette vil give store stigninger i indtægter fra ejendomsskatter for både kommune og stat. De sundhedsmæssige besparelser vil også være enorme. Det er på tide at disse værdifaktorer bliver regnet med, når staten beregner f.eks. omkostninger ved hastighedsnedsættelse og andre støjdæmpende tiltag.


Udkastet som tekst

Nedenstående tekstversion er af hensyn til søgemaskiner

Formand for Trafik- og TeknikudvalgetGladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
E-mail: veje@gladsaxe.dk

Til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Kære Ole Birk Olesen

J. nr. 18-2-05.01.02-P16

Tak for dit svar af 11. januar 2019 på vores henvendelse vedrørende udfordringerne med støj fra statsvejene i hovedstadsområdet, herunder i Gladsaxe Kommune.

Vi beklager, at du ikke umiddelbart tager imod vores tilbud om et tættere samarbejde om at identificere, hvordan vi kan adressere problemstillingen med de mange støjbelastede boliger i hovedstadsområdet. Vi anerkender, at infrastrukturinvesteringer til og med 2020 er fastlagt, men som du selv påpeger, så kræver en støjbekæmpende indsats planlægning og særskilte bevillinger. I vores øjne vil det være rettidig omhu at sætte et arbejde i gang nu med henblik på at kunne prioritere området fremadrettet.

Et led i et sådant arbejde kunne netop være at gennemføre forsøg for at kunne foretage de mest effektive investeringer i støjbekæmpelsen. Vi har erfaret, at Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner har ansøgt Vejdirektoratet om lokal nedsætning af hastigheden til 90 km/t. Dette med hjemmel i Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser (BEK nr 1486 af 13/12/2017). Her står i §8, Stk. 2: På motortrafikveje og motorveje gennem tættere bymæssig bebyggelse og andre støjfølsomme områder kan en lavere hastighedsgrænse end den generelle i særlige tilfælde fastsættes ned til 60 km i timen alene af hensyn til at nedbringe støjniveauet.Vi opfordrer til, at bekendtgørelsens bestemmelse afprøves i praksis på en række strækninger i hovedstadsområdet, herunder i Gladsaxe, og at der ikke mindst sættes fokus på at reducere støjgener i nattetimerne. Du nævner selv, at det er uklart, hvordan trafikanter vil reagere på hastighedsnedsættelser i perioder med lav belastning. Denne uklarhed burde vi samarbejde om at opklare.

Du nævner også, at det ikke kan betale sig at nedsætte hastigheden i hovedstadsområdet, set i forhold til den øgede rejsetid, det vil kunne give anledning til. Her er det vigtigt at understrege, at hensynet til borgernes helbred og trivsel bør tillægges værdi i en helhedsbetragtning. Trafikstøj giver anledning til en række sundhedsproblemer, som det er en samfundsmæssig forpligtelse at adressere. Hvis hastighedsnedsættelser i dine øjne ikke er svaret, så må vi sammen finde andre veje til at afhjælpe støjproblemerne for de mange borgere, der er plagede af støjgener i hovedstadsområdet.

Vi hæfter os da også ved, at du er opmærksom på, at vejstøj er et væsentligt samfundsproblem, og at det derfor er relevant at inddrage støjreducerende projekter i drøftelserne af regeringens forestående udspil til de langsigtede prioriteringer i infrastruktur.

Vi afventer udspillet med spænding, og vi håber, at du vil finde anledning til at genoverveje muligheden for et samarbejde på området.

Med venlig hilsen
Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune

Ensom kamp mod trafikstøj

Trafikministeriet kan ikke se fidusen i at sætte farten på motorvejene i byområderne ned

AF NIELS RASMUSSEN, Gladsaxebladet

”Jeg mener, at vi skal være varsomme med at løse støjproblemer ved at reducere hastigheden og dermed mobiliteten for mange borgere. Vi bygger og udbygger jo netop motorvejene for at øge mobiliteten og for at sikre, at bilisterne kan komme hurtigt fra A til B. Ved yderligere hastighedsreduktion i nattetimerne er det desuden uklart, hvorvidt trafikanterne vil reagere på en nedsat hastigheds-begrænsning på en flersporet motorvej i perioder med lav belastning. 

Støjgener bør i stedet forsøges at blive håndteret i forbindelse med planlægning af anlægsprojekter eller ved særskilte bevillinger til støjreducerende tiltag på det eksisterende vejnet.”

Det er en del af det svar, som trafikminister Ole Birk Olsen har sendt til trafik- og teknikudvalget i Gladsaxe Kommune. Udvalget sendte i december 2018 et brev til ministeren for at gøre opmærksom på de alvorlige støjproblemer i kommunen, hvor alle partier bakker om henvendelsen. 

Vejdirektoratet arbejder løbende med at prioritere mulige støjreducerende tiltag langs det eksisterende statsvejnet med udgangspunkt i støjberegningerne, der fremlægges i Vejdirektoratets støjhandlingsplan. Princippet for prioritering af projekter er at fokusere indsatsen ved de mest støjbelastede boligområder, hvor der kan opnås mest støjreduktion for pengene. 

I jeres henvendelse foreslår I, at hastigheden nedsættes på Motorring 3 til 90 km/t, ligesom muligheden for yderligere hastighedsnedsættelse i nattetimerne bør overvejes. Vejdirektoratet har gennemført en analyse af de samfundsmæssige omkostningerne ved at nedsætte hastigheden på en lignende strækning i hovedstadsområdet. Her er den beregnede samfundsmæssige omkostning ved at øge rejsetiden anslået til at være ca. 5-6 gange større end den beregnede gevinst ved at reducere støjen. 

Muligheden for at beslutte nye infrastrukturinvesteringer er til og med 2020 udfordret af, at de allerede besluttede og planlagte infrastrukturinvesteringer har oversteget det finansierede niveau. Det betyder, at vi aktuelt kun kan igangsætte nye infrastrukturprojekter, hvis de er finansieret særskilt. Fra 2021 vil der igen være råderum til, at man kan overveje nye investeringer, slår Ole Birk Olsen fast i sit svar.

Kilde: Gladsaxebladet – Læs original artikel her

Brev fra Gladsaxe Kommune til Ole Birk Olesen – transport-, bygnings- og boligminister (LA)

Download brevet som PDF

Formand for Trafik- og TeknikudvalgetGladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
E-mail: veje@gladsaxe.dk

Til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Kære Ole Birk Olesen

10-12-2018 J. nr. 18-2-05.01.02-P16

I Gladsaxe oplever vi voldsomt stigende trafik på motorvejene gennem kommunen til stor gene for vores borgere. I byrådet er vi enige om, at det nødvendigt at sætte ind overfor de omfattende støjgener, den stigende trafik giver anledning til. Gladsaxe Kommunes kortlægning af trafikstøj i 2017 og vedtagelsen af vores støjhandlingsplan i 2018 har sat ekstra fokus på de store gener og sundhedsskadelige effekter, der er som følge af trafikstøjen fra statsvejene.

Cirka 65% af alle boliger i Gladsaxe Kommune er støjbelastede. Heraf er ca. 2.500 boliger og over 5.000 borgere stærkt støjbelastede – en stor del skyldes trafikstøjen fra statsvejene Motorring 3 og Hillerødmotorvejen, som begge skærer igennem vores kommune.

Det har store negative konsekvenser for borgernes sundhed og trivsel, og det er en problematik, som kræver at blive taget alvorligt. I forbindelse med godkendelsen af vores budget for 2019-2022 besluttede et samlet byråd at afsætte midler i en støjpulje med henblik på at give borgerne i Gladsaxe tilskud til støjbekæmpelse. Desværre har vi meget begrænsede muligheder for at sætte ind lokalt for at løse problemerne, og det er derfor nødvendigt, at Regeringen og Folketinget også tager situationen alvorligt og afsætter flere midler til arbejdet med bekæmpelse af trafikstøjen fra statsvejene.

Vi appellerer med denne henvendelse til, at der igangsættes et arbejde, som kan udpege hvilke støjreducerende tiltag, der mest effektfuldt kan iværksættes i forhold til de mange støjramte boliger langs motorvejsnettet i Hovedstadsområdet. I forlængelse heraf stiller vi os meget gerne til rådighed i Gladsaxe Kommune for et casestudie i forhold til at afprøve virkemidler og borgerdialog om problemstillingen.

I vores drøftelser af støjproblematikken er der fremkommet forslag til en række forskellige støjreducerende tiltag, som vi mener bør undersøges nærmere.

Det gælder f.eks. muligheden for hastighedsnedsættelser på motorvejene gennem byområder og højere og mere effektive støjskærme. Eksempelvis er der hastighedsbegrænsning på kun 90 km/t på dele af Motorring 3 i Gentofte Kommune. Det kunne forsøgsvis afprøves på andre strækninger, hvor der er tæt beboelse, for eksempel gennem Gladsaxe Kommune. Støjgenerne er størst om natten, derfor bør muligheden for yderligere hastighedsnedsættelse om natten

ligeledes overvejes. Endelig bør hastighedsnedsættelsen for at opnå fuld effekt evt. suppleres med ATK standere, der kan sikre det reducerede hastighedsniveau.

I Gladsaxe Kommune er der desuden af uvisse årsager ikke etableret støjskærme på flere strækninger ved fletteanlægget mellem Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. Det betyder, at det sydligere beliggende boligområde Kagsåkvarteret udsættes for stærk støjbelastning i en unødig grad alene på grund af de manglende støjskærme.

Gladsaxe Kommune ønsker, at der udlægges støjsvage belægninger på statsvejene, ligesom vi selv ser dette som et vigtigt element i vores støjhandlingsplan. Der bør desuden følges op på effekten af udlagte støjdæmpende asfaltbelægninger på specielt Motorring 3, da de allerede har mistet en del af deres effekt, siden de blev udlagt i forbindelse med ombygningen.

Vi anmoder om en redegørelse for, hvilke foranstaltninger og tiltag Vejdirektoratet har i sigte for at bekæmpe støjen fra motorvejene gennem Gladsaxe, og vi opfordrer på vegne af Byrådet til, at der fra statslig side snarest afsættes yderligere midler til bekæmpelse af trafikstøjen fra statsvejene i Hovedstadsområdet – herunder ikke mindst i Gladsaxe Kommune, og som nævnt stiller vi os gerne til rådighed for et samarbejde.

Venlig hilsen

Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune Udvalgsformand Ole Skrald Rasmussen
Jakob Skovgaard Koed
Lise Tønner
Lene Svendborg
Christina Rittig Falkberg
Kristian Niebuhr
Martin Skou Heidemann
Astrid Søborg
Michael Dorph Jensen

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/TRU/bilag/150/1996980.pdf

Gladsaxe Kommune beslutter at sende brev til Transportministeren vedr. vejstøj

Download dokument som PDF

Trafik- og Teknikudvalget_10-12-2018

Punkt 2: Brev til Transportministeren vedr. vejstøj

18-2-05.01.02-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Det blev aftalt at brevet bliver suppleret med:
– at Vejdirektoratet bør undersøge muligheden for at opsætte støjdæmpende autoværn.
– at der refereres til det høringssvar, Gladsaxe Kommune har fremsendt i relation til forlængelse af Hillerødmotorvejen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Trafik- og Teknikudvalgets behandling af Støjhandlingsplan 2018-2023, 12.11.2018, punkt 4, blev det aftalt, at udvalget ville rette henvendelse til Transportministeren og anmode om, at der sættes ind for at hjælpe de mange borgere, der er ramt af støj fra motorvejene gennem kommunen.

På Byrådsmødet 21.11.2018, punkt 10, stillede Pia Skou på vegne af Venstres byrådsgruppe følgende forslag: “Baggrund:

I Gladsaxe kommune er trafikstøj den primære kilde til ekstern støj. Ca. 65 % af alle helårsboliger i kommunen er belastet med et støjniveau over Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 dB.

Forskningsresultater viser, at trafikstøj påvirker vores helbred.

Den stigning i trafikstøj, som Gladsaxes borgere oplever, skyldes både en kraftig stigning af trafikken på motorvejene og at effekten af den støjdæmpende asfalt på Motorring 3 er aftaget grundet slitage.

Kommunen ejer de almindelige veje, hvorimod motorvejene er statsveje og Vejdirektoratet har ansvaret for motorvejene.

En hastighedsnedsættelse er påvist at reducere støjen.

Forslag:

Venstre foreslår at Gladsaxe Byråd retter henvendelse til Vejdirektoratet med følgende konkrete ønsker og forslag til reduktion af støj på Motorring 3 og Hillerød motorvejen:

1. Hastigheden nedsættes på Motorring 3 og Hillerød motorvejene beliggende i Gladsaxe kommune på samme måde, som hastigheden er reduceret på Lyngbyvejen og på dele af Motorring 3 beliggende i Gentofte Kommune.

  1. Gladsaxe Byråd ønsker på begge motorveje den belægning som nedsætter støjen mest.
  2. Gladsaxe Byråd ønsker en status på den eksisterende lavtstøjende asfalt og hvornår den forventes udskiftet næste gang.
  3. Opsættelse af støjskærme langs motorvejene, som ikke bare kaster støjen længere væk.
  4. Opsættelse af fastsiddende permanente stærekasser til fartmåling. Denne opfordring skal også sendes til Rigspolitiet.
  5. Gladsaxe Byråd ønsker en status fra Vejdirektoratet på hvilke foranstaltninger Vejdirektoratet har i sigte for at bekæmpe støj fra

motorvejene kørende gennem Gladsaxe.

7. Vejdirektoratet undersøger muligheden for en yderligere hastighedsnedsættelse i tidsrummet 22.00-06.00 på Motorring 3 og Hillerød motorvejene.”

Byrådet oversendte på mødet forslaget til behandling i Trafik- og Teknikudvalget.

By- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i udvalgets tidligere drøftelser og ovenstående forslag skrevet vedlagte udkast til brev til Transportministeren.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,
1. at vedlagte udkast til brev sendes til Transportministeren med kopi til medlemmerne i Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg.