Høringssvar vedrørende udvidelse til motorvej mellem Allerød og Hillerød

Download brev som PDF

Borgmesteren
Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 01
E-mail: bm@gladsaxe.dk

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

28-11-2018
J. nr. 18-1-05.01.45-P17

Høringssvar vedrørende udvidelse til motorvej mellem Allerød og Hillerød

Gladsaxe Kommune finder det bekymrende, at der ikke i projektet er undersøgt for og indarbejdet afværgeforanstaltninger med henblik på at løse/afværge den forventede øgede støj og trængsel, som udvidelsen vil få for den eksisterende Hillerødmotorvej imellem Allerød og København.

I baggrundsrapporten vedr. de trafikale beregninger for projektet konkluderes det, at effekterne kan være negative med for eksempel mere trafik på den eksisterende del af Hillerødmotorvejen og øgede støjgener langs Hillerødmotorvejen. Videre hedder det, at forøgelsen af trafik på den eksisterende Hillerødmotorvej kan medføre, at kapacitetsproblemerne ikke løses, men blot flyttes til andre veje.

Gladsaxe Kommune er allerede i dag belastet af støj fra de store motorveje, der går igennem kommunen. Flere strækninger på blandt andet Hillerødmotorvejen mangler støjskærme mv., og en øget trafikintensitet vil kun forværre problemet. Derfor er det også bekymrende, at der i VVM-undersøgelsen for projektet ikke er foretaget den nødvendige belysning af de afledte støjgener projektet medfører på de eksisterende strækninger af Hillerødmotorvejen igennem Gladsaxe og Furesø Kommuner. Et overblik over de samlede støjmæssige konsekvenser, på hele strækningen, bør være udgangspunktet for den prioritering af midler, der afsættes til støjbekæmpelse.

I forhold til trængsel viser undersøgelsen, at den eksisterende del af Hillerødmotorvejen vil blive belastet yderligere som følge af projektet, herunder især strækningen mellem Farum og Motorring 3. De gennemførte trafikale beregninger viser dog også, at der vil ske en stigning af trafikken på både parallelle og lokale veje. I Gladsaxe Kommune belastes strækninger både på de mere overordnede veje som Motorring 3 og Ring 4, men også mere lokale veje som Klausdalsbrovej og Bagsværd Hovedgade belastes. Igen er det bekymrende, at problemstillingen ikke belyses fyldestgørende, og at der ikke anvises de nødvendige afværgeforanstaltninger for at minimere generne. Hvis de trafikale problemer og kapacitetsproblemerne blot flyttes, uden at der tages højde for at løse dette i projektet, kan der sættes spørgsmål ved om de positive effekter ved projektet kan opnås. Derfor opfordrer Gladsaxe Kommune til, at det belyses hvilke nødvendige investeringer i for eksempel udvidelse af rampeanlæg, der kan være med til at minimere eventuelle nye trafikale flaskehalse på den eksisterende del af Hillerødmotorvejen.

Gladsaxe Kommune ønsker at blive inddraget i en proces, hvori det belyses, hvilke konsekvenser projektet vil give på de eksisterende indre strækninger af Hillerødmotorvejen. Der bør foretages en støjkortlægning af, hvilke konsekvenser projektet vil have på støjbelastningen af boliger og områder på de eksisterende dele af Hillerødmotorvejen, og der bør, som en del af projektet, afsættes de nødvendige midler til at afværge denne forøgede støj. I forhold til den øgede trængsel på de indre dele af Hillerødmotorvejen, rampeanlæg, parallelveje og sideveje bør det belyses, hvor problemerne opstår, og der bør afsættes midler til de nødvendige udbygninger, så kapacitetsproblemerne ikke blot flyttes.

Venlig hilsen

Trine Græse