Tre kommuner får afslag på at sænke farten på motorveje

Kilde TV2 Nyheder d. 22. feb. 2019, 19:37
af David Buch
Læs original artikel på TV2 Nyheder her


16x9
Det larmer at bo ved siden af en motorvej. Nu har tre kommuner fået afslag på en ansøgning om at sænke farten. Foto: Bax Lindhardt / Scanpix Denmark

En hastighedsændring fra 110 til 90 kilometer i timen skulle gøre tre kommuner på Københavns vestegn mere støjvenlige.

Tre sjællandske kommuner har fået afslag på en ansøgning til Vejdirektoratet for at få sænket hastigheden på motorvejsstrækningerne, der krydser gennem kommunerne.

Hvidovre, Vallensbæk og Brøndby havde ansøgt om at få hastigheden på dele af Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3 sat ned fra 110 kilometer til 90 kilometer i timen, fordi det ville sænke støjniveauet nok til at gøre det acceptabelt for beboerne.

SE OGSÅ: Kommuner går sammen om at sænke farten på tre motorveje – se hvilke strækninger her

I afslaget fra Vejdirektoratet står der blandt andet, at ”hastighedsreduktioner medfører alt andet lige øget rejsetid for trafikanterne, med deraf afledte samfundsøkonomiske tab”.

Vejdirektoratet skriver videre i afslaget, at ”en målt reduktion af gennemsnitshastigheden på 20 km/h fra 110 til 90 km/h vil som udgangspunkt give en ændring i støjniveauet på ca. 2 dB.

I praksis vil en støjreduktion som følge af en 90 km/h hastighedsbegrænsning kun være hørbar uden for myldretiderne på de berørte motorveje.”

Borgmester: Ensidigt afslag

Borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen (K), er ikke overrasket over afslaget fra Vejdirektoratet:

SE OGSÅ: Støjgener: Enten kan vi høre vindmøllen eller motorvejen

– Jeg synes, at det er ærgerligt, at man i afslaget argumenterer så ensidigt for samfundsøkonomi. Samfundsøkonomi er jo meget mere end at komme hurtigt fra a til b. Det er for eksempel støjgener, der påvirker sundheden, men det regner de slet ikke på. Så det er et meget ensidigt afslag, vi har fået, siger borgmesteren til TV 2.

Afslaget fra Vejdirektoratet får dog ikke borgmesteren til at smide håndklædet i ringen:

– Vi vil blive ved med at komme med gode forslag til, hvordan man kan sikre en god infrastruktur i hovedstadsområdet. Vi klør på for at få sat penge af til for eksempel støjafskærmninger, så folk kan sidde ude i haven og sove med åbne vinduer om natten.

Beboere er plaget af støj

Kampen mod støjen i de tre kommuner har længe været på dagsordenen for de lokale.

SE OGSÅ: Lever i konstant støj fra motorvej: – Det påvirker ens psyke

Mogens Jørgensen er formand for en grundejerforening tæt ved de berørte motorveje. For ham vil en støjreduktion have stor betydning. 

– Vi kan ikke sidde ude i haven en sommerdag om eftermiddagen og drikke vores kaffe. Vi får ondt i ørerne, fordi vi har en støjbelastning på over 70 decibel, siger han.

Svend Sørensen, pensioneret ingeniør, giver ham ret.

– Det er specielt om eftermiddagen, når man sidder ude og skal nyde det, at det er meget belastende, siger Svend Sørensen.

Så meget støjer det

Takket være en nyere bekendtgørelse fra december 2017 kan kommuner anmode Vejdirektoratet om nedsættelse af hastigheder på motorveje helt ned til 60 kilometer i timen.

Argumentet for en nedsættelse af hastigheden i et byområde skal dog være af hensyn til støjgener for beboere. 

Det kriterium overholder beboerne langs motorvejene i de tre kommuner, hvor der, ifølge kommunerne selv, ligger hele 24.000 boliger, der er så berørt af støj, at det overskrider Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 decibel

Træk i kortet for at se støjen på strækningerne. Det blå område er over 75 decibel, mens det gule er omkring 55-60 decibel.

Lever i konstant støj fra motorvej: – Det påvirker ens psyke

Kilde: TV2 Nyheder – Læs original artikel her

Trafikstøj øger risikoen for en række sygdomme. Se hvilke i artiklen her.

Mona og Verner Baagø er nogle af de 1,4 millioner danskere, der bor et sted, hvor de er belastet af trafikstøj over 58 decibel (dB).

 De bor ved Den Sønderjyske Motorvej i nærheden af Kolding, men i modsætning til så mange andre er de faktisk glade nu:

– Jamen det er jo godt nu. Det kan ikke gøres bedre, siger Verner Baagø om den nye støjmur langs motorvejen, der har sænket trafikstøjen i deres have fra kritiske 67,5 dB til 59,5 dB.

Det skal ses i sammenhæng med, at de danske myndigheders støjgrænse i dag er fastsat til 58 dB. En grænse der for eksempel bliver brugt, når det skal vurderes, hvor der skal bygges støjskærme.

 Når trafikstøjen ligger over 68 dB, taler man derimod om en stærk støjbelastning. Og det er, hvad cirka 250.000 danskere bor i.

Når familien Baagø har fået sænket deres støjbelastning med 8 dB, er det således en betydelig reduktion. Nogenlunde som at gå fra den konstante lyd af en støvsuger til det konstante lydniveau fra en almindelig menneskelig samtale.

Decibel-skalaen er nemlig en såkaldt logaritmisk skala, hvor et fald på tre dB svarer til en halvering af støjen.


TRAFIKSTØJ KAN SKADE DIT HELBRED

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj ved boliger er fastsat til 58 decibel.

I Danmark betragtes en bolig som støjbelastet, når vejstøjniveauet overstiger den vejledende grænseværdi.

Støj fra vejtrafikken giver ikke høreskader, men støjen kan være en stressfaktor, der forøger risikoen for helbredseffekter.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress og forhøjet blodtryk.


Seks meter høj mur

Den seks meter høje og 1800 meter lange støjmur har været et ønske hos områdets beboere i årevis. Nu er den så blevet til virkelighed. Regningen på 47 millioner kroner deles mellem kommunen og staten.

Karina Østergaard Svendsen har ført an i kampen mod støjen fra motorvejen, som hun kalder en konstant negativ påvirkning for alle naboerne.

– Det påvirker ens psyke helt enormt meget, at man ikke har den fred og ro. At man ikke kan sidde i sit eget hjem uden at blive belastet af støj hele tiden, siger hun.

Og det er ikke bare en psykisk belastning.

Flere hundrede dødsfald

Konstant støjbelastning har også betydning for det fysiske helbred.

Miljøstyrelsen vurderer, at flere hundrede danskere hvert år dør for tidligt på grund af udsættelse for trafikstøj.Ifølge seniorforsker Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse kan trafikstøj føre til blodprop i hjertet, hjertekarsygdomme, slagtilfælde og diabetes.

– Hos Kræftens Bekæmpelse har vi desuden lavet undersøgelser, der tyder på, at der muligvis er en sammenhæng mellem støj fra trafik og nogle kræftformer, siger Mette Sørensen til TV 2.

I dagtimerne er støj fra vejene en stressfaktor, mens den om natten kan forstyrre vores nattesøvn.

– Det er især et problem, hvis støj generer vores nattesøvn, da det er her, at vores krop skal restituere. Får vi ikke vores nattesøvn, øger det især risikoen for hjertekarsygdomme og diabetes, fortæller Mette Sørensen.

Her kan du se, hvor meget det støjer på din adresse.

Sådan kan du blive syg af trafikstøj

01 Blodprop i hjertet

En undersøgelse fra 2012 fra Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse bekræfter, at en stigning på 10 dB vejstøj giver en forøget risiko for blodprop i hjertet på 12 procent.

02 Slagtilfælde

En dansk undersøgelse fra 2011 viser, at mennesker der bor på adresser med meget trafikstøj har en øget risiko for at få slagtilfælde – blødning eller blodprop i hjernen.

03 Diabetes

En dansk undersøgelse fra 2012 viser, at støj fra vejtrafik årligt fører til, at 1400 mennesker diagnosticeres med diabetes.
Kilde: Miljøstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark 

SE OGSÅ

Jysk trafikstøj plager stadigt flere – i København går det den modsatte vej

 Nyt billigt våben mod trafikstøj testet – og det virker

Støj øger risiko for tarmkræft – se hvor meget det støjer hos dig


Læs original artikel på TV2

TV2 news – Støjvægge – tema om trafikstøj

Kilde: TV2 News, Mandag d. 18. februar 2019 kl. 19:06

1800 m. støjvæg, 6 m. høj. pris: 47 mio. kr. fordelt på kommuner og stat. Støjdæmpningseffekt (støjvæg) -7 dB. Støjvæggen er opsat ved sønderjyske motorvej. Antallet af biler i døgnet: 78.000. Sted Bramdrup dam ved Kolding.

Vi på redaktionen ønsker beboerne tillykke med den effektive støjvæg og håber på tilsvarende effektive løsninger på mere støjplagede motorvejsstrækninger i Danmark

Støjen i Gladsaxe Kommune

Motorring 3 er Danmarks mest trafikerede vej på hver- dage. På den mest trafikerede delstrækning mellem Ros- kildevej og motorvejskryds Rødovre kørte der på hver- dage i 2014 ca. 124.000 biler. Motorring 3, Køge Bugt Motorvejen og Amagermotorvejen har som de eneste vejstrækninger i Danmark en hverdagsdøgntrafik på over 100.000 køretøjer, og af de tre strækninger er Motorring 3 den eneste, der har oplevet en stigning i trafikken på over 30 % fra 2003 til 2013.

Denne stigning skyldes delvist, at Motorring 3 i 2008 blev udvidet fra 4 til 6 spor, hvilket samtidig har bevirket, at trafikken på de mindre veje parallelt med Motorring 3 generelt er stagneret eller faldet i samme periode.

Motorring 3 er i myldretiden en af de vejstrækninger i Hovedstadsområdet, hvor trafikanterne oplever de stør- ste forsinkelser. Trængslen kan både tilskrives kapaci- tetsproblemer på selve strækningen og ved frakørsler. Trafikafviklingen på strækningen er derfor også meget sårbar over for uheld, vejarbejde, dårligt vejr eller an- dre situationer, der midlertidigt medfører, at kapaciteten nedsættes.

I Gladsaxe Kommune undrer vi os over uligheden når det gælder bevillinger til støjdæmpning.

Motorring 3 på strækningen igennem Gladsaxe kommune er antallet af biler i døgnet i rundet tal det dobblete ift. indslaget fra TV2 News. Den støjdæmpende asfalt er nedslidt og virker ikke efter hensigten. Støjvæggene på strækningen er 2-3 meter høje og støjen kastes blot længere væk. Fundamentet til støjskærmene er udført i beton i en højde på 1-5 meter. Der er beton i midterrabatten. Alt denne beton reflekterer trafikstøjen og kaster den videre. Stigningen i trafikken er enorm og det eneste støjmæssige lyspunkt er i myldretiden, hvor bilerne kører langsommere. Det er muligt at det eksisterende støjværn var tilstrækkelige i 2008 under opførelsen, men de er på ingen måde tilstrækkelige i 2019, 2020, 2021, 2022…….

Støjdæmpende foranstaltninger må tage hensyn til antallet af mennesker påvirket af støjen og i hvilken grad de er påvirket af støjen.

Det undrer de lokale beboere i Gladsaxe kommune, at støjafskærmningen her er væsentlig ringere end i ovenstående indslag fra TV2 News. Antallet af boliger plaget af støj fra motorveje i Gladsaxe kommune er landets højeste på 8.119. Gladsaxe topper dermed både Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk i denne henseende.

Gladsaxe kommune er landets hårdest ramte kommune, når det gælder trafikstøj fra statsvejene og det blandt alle støjbelastede kommuner i Danmark med 8.119 støjbelastede boliger

Hovedstadsudspil er en katastrofe for Gladsaxe

Forventninger om at hovedstadsregionen skal vokse med 200.000 personer, samt planerne om at opføre 9 kunstige øer ud for Hvidovre vil frem mod år 2040 give en enorm vækst i trafikken. De nuværende færdselsårer vil ikke have kapacitet nok og skal dermed udvides…

Én ting er sikkert: TRAFIKSTØJEN EKSPLODERER i Storkøbenhavn…

og politikerne bliver nødt til at finde nye vedvarende bæredygtige metoder til at begrænse støjen.

På tide med en lovpligtig støjgrænse

Miljøstyrelsen har sat en vejledende støjgrænse for boligområder på 58 dB. Det betyder i princippet at myndighederne ikke er forpligtet til at overholde denne. EU anbefaler tilsvarende 55 dB og WHO er i 2018 gået ud med en anbefaling der hedder max 53 dB. Da dB skalaen er logaritmisk betyder det at støjen må være næsten 4 gange så høj som WHO anbefaler og så er de 58 dB endda kun vejledende. Når vi snakker om støjplagede boliger i Danmark taler vi om boliger med støjniveauer over 58 dB.

Danmark kan ikke være det bekendt

Vi fører os frem som et grønt, miljørigtigt og lykkeligt land med høj social forståelse. Vi glemmer dog 25% af befolkningen der 24/7/365 er plaget af trafikstøj. “Støjmiljø” er vist alligevel ikke en del af miljødanmark!

Trafikstøj er den primære kilde til ekstern støj i Gladsaxe kommune

I Gladsaxe Kommune er ca. 20.886 boliger svarende til knap 65 % af alle helårsboliger belastet med et støjniveau over den Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 dB(A). Heraf er ca. 2.451 boliger stærkt støjbelastede med et støjniveau over 68 dB(A).

Støjkortlægningen udført i 2017 viste også, at ca. 26.452 boliger er belastet med Lden > 55 dB(A) og ca. 904 boliger med Lden > 70 dB(A). De tilsvarende tal for støjkortlægningen i 2017 viste, at ca. 16.017 boliger var belastet med Lden > 55 dB(A) og ca. 962 boliger med Lden > 70 dB(A).

Stigningen er både et udtryk for flere forhold. Der er der sket en kraftig trafikstigning på Hille- rødmotorvejen på ca. 19% og næsten 25% på Motorring 3 i perioden fra den sidste støjkort- lægning i 2012 og til støjkortlægningen i 2017. Desuden er der i forhold til den tidligere støj- kortlægning fra 2012 anvendt en nyere og mere præcis støjberegningsmodel, der skulle give en mere præcis støjberegning specielt på afstande længere væk fra støjkilden. Samtidig bliver effekten af den udlagte støjdæmpende belægning på Motorring 3 stadig mindre jo æl- dre den bliver.

De største støjbelastninger kommer fra statsve- jene Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. Disse veje er Gladsaxe Kommune ikke vejmyndighed for og ønsker til støjreducerende foranstaltnin- ger på disse veje er derfor nødt til at ske gen- nem dialog med Vejdirektoratet, som er vejmyndighed.

De boliger, som er mest belastet af støj fra kommunale veje, er hovedsageligt beliggende ud til de større kommunale trafikveje Gladsaxe Ringvej, Bagsværdvej, Bagsværd Hovedgade, Buddinge Hovedgade, Søborg Hovedgade og Buddingevej samt Mørkhøjvej, Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej.

Læs mere i Støjhandlingsplan for vejtrafik 2018 – 2023

Jysk trafikstøj plager stadigt flere – i København går det den modsatte vej

af Maria Runøe MøllerLæs Original Artikel

På fem år er antallet af trafikplagede boliger steget flere steder i landet. Se listen over de kommuner, hvor det støjer mest. 

Når Anja Warming går ud i sin have i Hørning, syd for Aarhus, tager hun ofte støjreducerende høretelefoner på. 

Brølet fra bilerne på den nærliggende Østjyske Motorvej er ulideligt. 

Biltrafikken vokser massivt 

Og siden regeringen i 2016 besluttede at udvide motorvejen fra fire til seks spor, ser larmen kun ud til at blive værre. 

TRAFIKSTØJ KAN SKADE DIT HELBRED

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj ved boliger er fastsat til 58 decibel.

I Danmark betragtes en bolig som støjbelastet, når vejstøjniveauet overstiger den vejledende grænseværdi.

Støj fra vejtrafikken giver ikke høreskader, men støjen kan være en stressfaktor, der forøger risikoen for helbredseffekter.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress og forhøjet blodtryk. Fold ud

 – Før boede vi i centrum af Aarhus, hvor vi var vant til støj, så vi tænkte, at det ikke ville være så slemt. Men vi havde nok ikke valgt at flytte herud, hvis vi havde vidst, at motorvejen skulle udbygges, siger Anja Warming. 

Hun er langt fra den eneste, der dagligt må bære over med høje trafiklyde. I løbet af fem år er antallet af støjplagede boliger i Jylland steget med knap 50 procent. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet, skriver Jyllands-Posten

Nederst i artiklen kan du se de områder i landet, hvor trafikken støjer mest. 

Mere trafik på vejene

Mens der i 2012 var godt 36.000 støjplagede boliger i Jylland, steg antallet til knap 55.000 i 2017. 

Ifølge Vejdirektoratet skyldes det, at der er kommet flere biler på vejene. 

– Vi tilskriver det primært, at trafikken er steget i den periode. På motorvejene er trafikken steget med 26 procent på de fem år, siger Jakob Fryd, som er støjekspert i Vejdirektoratet.  

Færre oplever trafikstøj i København

Mens jyderne har fået mere støjende veje, er der skruet gevaldigt ned for trafiklarmen i københavnsområdet. 

Kigger man på trafikstøjen over hele Danmark, er antallet af ramte boliger derfor faldende. På landsplan er det samlede antal støjplagede boliger faldet fra 120.000 i 2010 til 106.000 i 2017. 

Det skyldes i høj grad, at man har brugt støjreducerende asfalt på en række udbygningsprojekter, fortæller Jakob Fryd. Derudover har man etableret en del støjafskærmning og støjvolde. 

– Man anvender skam også støjreducerende asfalt i Jylland. Men det er lidt dyrere at anvende, og derfor lægger vi det der, hvor støjniveauet er højest, og hvor boligtæthenden også er højest, siger han og påpeger, at der de senere år især er brugt penge på støjreducering i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Her er flest borgere påvirket af trafikstøj

Kilde: VejdirektoratetFoto: Torben Christensen / Scanpix Denmark 

Venstre lover flere midler

Hvis beboere uden for de større byer også skal få glæde af den støjreducerende asfalt, skal der med andre ord skaffes flere penge. 

Hos Venstre beklager transportordfører Kristian Pihl Lorentzen da også, at midlerne ikke rækker længere. 

– Vi har jo faktisk sat puljer af til støjdæmpning. Det slår bare ikke til, siger han.

Han lover derfor, at regeringen vil finde flere penge gennem finansloven til netop støjpuljer. 

Venstre lover flere midler til reducering af trafikstøj0:35Ifølge transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) skal trafikstøjen blandt andet reduceres med flere midler gennem finansloven. Video: Maria Runøe Møller

– Derudover skal vi blive bedre til at fokusere på støjdæmpning, når vi bygger nye veje. Der er nogle eksempler på steder, hvor vi ikke har gjort det godt nok, siger transportordføreren. 

Minister: Mulighed for nye projekter er indskrænket

Også transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) ønsker flere midler afsat til at reducere støjniveauet. Men i øjeblikket er kassen tom. 

– Råderummet til offentlige investeringer er på nuværende tidspunkt begrænset, og muligheden for at igangsætte nye projekter er derfor indskrænket, udtaler han i en skriftlig kommentar til TV 2. 

– I regeringen vil vi dog øge rammen til offentlige investeringer i perioden 2021-2025, og vi vil i den forbindelse arbejde for flere midler til støjbekæmpelse langs statens vejnet, fortsætter han. 

Mange år i vente med støj

Der kan derfor gå op til syv år, før – og hvis – regeringens støjpulje når helt ud til Hørning og Anja Warming. 

I mellemtiden kan hun se frem til endnu flere biler i baghaven. 

– Dem, der bor tættest på vejen, har forsøgt at sætte buske og træer op, som de håber vokser op og tager lidt af støjen. Men det er jo på ingen måde nok, og det er heller ikke rimeligt, at vi selv skal gøre noget, siger hun. 

Sommerferien skal da heller ikke holdes i Hørning, fortæller hun: 

 – I de seks år, vi har boet her, har vi rejst sydpå. Vi kan ikke være sikre på at få en god sommer i vores egen have.Her oplever de den højeste trafikstøj

01København

Trafikstøj i Københavns kommune. Foto: Vejdirektoratet

1.343 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel i Københavns kommune. Det gælder beboere omkring Borups Alle, Helsingørmotorvejen mellem Emdrup sø og Nordhavnsvej samt Hareskovvej. 

02Gentofte

Trafikstøj i Gentofte kommune. Foto: Vejdirektoratet

504 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel. Det er beboere omkring Motorring 3 og Helsingørmotorvejen. 

03Hvidovre

Trafikstøj i Hvidovre kommune. Foto: Vejdirektoratet

361 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel. Det gælder beboere omkring Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. 

04Gladsaxe

Trafikstøj i Gladsaxe kommune. Foto: Vejdirektoratet

234 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel. Det gælder boligområder omkring Motorring 3, Hillerødmotorvejen og Ring 4. 

05Jammerbugt 

Trafikstøj i Jammerbugt kommune. Foto: Vejdirektoratet

217 borgere oplever støj fra trafikken over 68 decibel. Det gælder beboere på strækningen fra Ålborgvej ved Fjerritslev til Thisted Landevej. 

06Ringkøbing-Skjern

Trafikstøj i Ringkøbing-Skjern kommune. Foto: Vejdirektoratet

170 borgere oplever trafikstøj over 68 decibel. Det gælder især Vardevej og Vejlevej. 

07Aabenraa

Trafikstøj i Aabenraa kommune. Foto: Vejdirektoratet

151 borgere oplever støjgener fra trafikken på over 68 decibel. Det gælder området omkring Tinglev, som påvirkes af støj fra statsvejen. 

08Viborg

Trafikstøj i Viborg kommune. Foto: Vejdirektoratet

139 borgere i området oplever trafikstøj over 68 decibel. Det gælder især beboere omkring Viborgvej fra Viborg mod Randers. 

09Ringsted

Trafikstøj i Ringsted kommune. Foto: Vejdirektoratet

132 borgere oplever støj fra trafikken over 68 decibel. Det gælder især beboere omkring Næstvedvej. 

10Struer

Trafikstøj i Struer kommune. Foto: Vejdirektoratet

I Struer kommune oplever 271 borgere gener fra trafikstøj. For godt halvdelen af den – 131 – er støjen over 68 decibel. Kilde: VejdirektoratetFoto: Scanpix

Forstå dB-skalaen på 2 minutter

Lyd måles i decibel, dB, og bl.a. Arbejdstilsynets grænseværdier for støj udtrykkes i dB. Få et hurtigt overblik over, hvad tallene betyder.

Det betyder decibel

  • Lydniveauer måles i decibel, dB. Det menneskelige øre har ikke samme følsomhed over for dybe toner som over for høje. Det er man nødt til at kompensere for, når støjen måles. Det gør man ved hjælp af et såkaldt A-filter. Derfor kaldes måleenheden også for dB(A).

  • Øret opfatter et utroligt spektrum af lyd – fra en knappenål der rammer gulvet til et jetfly. For at favne hele dette spektrum er dB-skalen logaritmisk. 3dB op eller ned på skalaen betyder derfor, at lyden er fordoblet eller halveret. Det dobbelte af 80dB er altså ikke 160dB – men 83 dB.

Mål støjen, hvis I oplever gener

Det kræver professionelt udstyr at måle støjen præcist. Men man kan downloade gratis apps til støjmåling til mobiltelefonen. De giver ikke en præcis måling, men de kan give jer et fingerpeg om, hvad der støjer og hvor det støjer mest.

Støjniveauer i hverdagen

Db Skala

Senest revideret den 03. januar 2018  

Kilde: BFA – Arbejdsmiljøweb.dk

Støj-Danmarkskortet

Gå til støjkortet!

Støj-Danmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder. Kortlægningen er sket for at opfylde EUs støjdirektiv.

I 2017 har kommunerne i Københavnsområdet og i Aarhus, Odense og Aalborg kortlagt vejstøjen i deres byområde, og samtidig har Transportministeriet kortlagt støjen fra de største veje og jernbaner. Støjkortet viser med farvekoder, hvor kraftig støjbelastningen er fra de forskellige typer af støjkilder – veje, jernbaner og lufthavne.

Kortlægningen er lavet efter retningslinjerne i støjbekendtgørelsen , der implementerer EU støjdirektivet. Både kommunerne og de statslige myndigheder er nu i gang med at udforme støjhandlingsplaner, som beskriver hvilke tiltag der vil blive gjort imod støjen i de næste fem år. Støjkortet og støjhandlingsplanerne skal opdateres hvert femte år.

Gå til støjkortet . Bemærk, at du skal vælge hvilken type af støj, du vil se, for at kunne se noget. Du skal også vælge, om du vil se støjens vægtede middelværdi (L den) eller nattestøjen (L night), og om du vil se støjen i 1,5 m højde eller i 4 m højde.

Du kan ogsåvælge at se de foregående støjkortlægninger fra 2007 og 2012. Det første Støj-Danmarkskort fra 2007 indeholder ikke helt så mange større veje og jernbaner som de efterfølgende kort – heller ikke alle veje i Aarhus, Odense og Aalborg er omfattet af den første kortlægning.