Lever i konstant støj fra motorvej: – Det påvirker ens psyke

Kilde: TV2 Nyheder – Læs original artikel her

Trafikstøj øger risikoen for en række sygdomme. Se hvilke i artiklen her.

Mona og Verner Baagø er nogle af de 1,4 millioner danskere, der bor et sted, hvor de er belastet af trafikstøj over 58 decibel (dB).

 De bor ved Den Sønderjyske Motorvej i nærheden af Kolding, men i modsætning til så mange andre er de faktisk glade nu:

– Jamen det er jo godt nu. Det kan ikke gøres bedre, siger Verner Baagø om den nye støjmur langs motorvejen, der har sænket trafikstøjen i deres have fra kritiske 67,5 dB til 59,5 dB.

Det skal ses i sammenhæng med, at de danske myndigheders støjgrænse i dag er fastsat til 58 dB. En grænse der for eksempel bliver brugt, når det skal vurderes, hvor der skal bygges støjskærme.

 Når trafikstøjen ligger over 68 dB, taler man derimod om en stærk støjbelastning. Og det er, hvad cirka 250.000 danskere bor i.

Når familien Baagø har fået sænket deres støjbelastning med 8 dB, er det således en betydelig reduktion. Nogenlunde som at gå fra den konstante lyd af en støvsuger til det konstante lydniveau fra en almindelig menneskelig samtale.

Decibel-skalaen er nemlig en såkaldt logaritmisk skala, hvor et fald på tre dB svarer til en halvering af støjen.


TRAFIKSTØJ KAN SKADE DIT HELBRED

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj ved boliger er fastsat til 58 decibel.

I Danmark betragtes en bolig som støjbelastet, når vejstøjniveauet overstiger den vejledende grænseværdi.

Støj fra vejtrafikken giver ikke høreskader, men støjen kan være en stressfaktor, der forøger risikoen for helbredseffekter.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress og forhøjet blodtryk.


Seks meter høj mur

Den seks meter høje og 1800 meter lange støjmur har været et ønske hos områdets beboere i årevis. Nu er den så blevet til virkelighed. Regningen på 47 millioner kroner deles mellem kommunen og staten.

Karina Østergaard Svendsen har ført an i kampen mod støjen fra motorvejen, som hun kalder en konstant negativ påvirkning for alle naboerne.

– Det påvirker ens psyke helt enormt meget, at man ikke har den fred og ro. At man ikke kan sidde i sit eget hjem uden at blive belastet af støj hele tiden, siger hun.

Og det er ikke bare en psykisk belastning.

Flere hundrede dødsfald

Konstant støjbelastning har også betydning for det fysiske helbred.

Miljøstyrelsen vurderer, at flere hundrede danskere hvert år dør for tidligt på grund af udsættelse for trafikstøj.Ifølge seniorforsker Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse kan trafikstøj føre til blodprop i hjertet, hjertekarsygdomme, slagtilfælde og diabetes.

– Hos Kræftens Bekæmpelse har vi desuden lavet undersøgelser, der tyder på, at der muligvis er en sammenhæng mellem støj fra trafik og nogle kræftformer, siger Mette Sørensen til TV 2.

I dagtimerne er støj fra vejene en stressfaktor, mens den om natten kan forstyrre vores nattesøvn.

– Det er især et problem, hvis støj generer vores nattesøvn, da det er her, at vores krop skal restituere. Får vi ikke vores nattesøvn, øger det især risikoen for hjertekarsygdomme og diabetes, fortæller Mette Sørensen.

Her kan du se, hvor meget det støjer på din adresse.

Sådan kan du blive syg af trafikstøj

01 Blodprop i hjertet

En undersøgelse fra 2012 fra Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse bekræfter, at en stigning på 10 dB vejstøj giver en forøget risiko for blodprop i hjertet på 12 procent.

02 Slagtilfælde

En dansk undersøgelse fra 2011 viser, at mennesker der bor på adresser med meget trafikstøj har en øget risiko for at få slagtilfælde – blødning eller blodprop i hjernen.

03 Diabetes

En dansk undersøgelse fra 2012 viser, at støj fra vejtrafik årligt fører til, at 1400 mennesker diagnosticeres med diabetes.
Kilde: Miljøstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark 

SE OGSÅ

Jysk trafikstøj plager stadigt flere – i København går det den modsatte vej

 Nyt billigt våben mod trafikstøj testet – og det virker

Støj øger risiko for tarmkræft – se hvor meget det støjer hos dig


Læs original artikel på TV2

Gladsaxe Kommunes udkast til “Svar til Transportministerren vedr. vejstøj”

18-2-05.01.02-P16

Sagsfremstilling

I forbindelse med Trafik- og Teknikudvalgets behandling af Støjhandlingsplan 2018-2023, 12.11.2018, punkt 4, blev det aftalt, at udvalget ville rette henvendelse til Transportministeren og anmode om, at der sættes ind for at hjælpe de mange borgere, der er ramt af støj fra motorvejene gennem kommunen. 

Transportmininsteren svarede udvalget med brev af 19. januar 2019. Ministerens svar blev drøftet på udvalgsmødet 04.02.2019, punkt 9. På mødet besluttede Trafik- og Teknikudvalget at svare tilbage til ministeren, at udvalget finder det forkert, at de menneskelige konsekvenser af støjgener fra motorvejsnettet ikke indgår i ministeriets overvejelser.

By- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i udvalgets drøftelser skrevet vedlagte udkast til brev til Transportministeren.

By- og Miljøforvaltningen indstiller, 

1. at vedlagte udkast til brev sendes til Transportministeren med kopi til medlemmerne i Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg.

Bilag 1: Bilag 1: Brev fra TTU til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen rev 21.02.2019Gladsaxe Kommunes udkast til “Svar til Transportministerren vedr. vejstøj”

Kommentar fra trafikstøj.nu 22.0202019:

Ovenstående udkast til “Svar til Transportministerren vedr. vejstøj” er Ganske spændende læsning med gode argumenter.

Dejligt der bliver relateret til “Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser (BEK nr 1486 af 13/12/2017)”.

Hvad med at følge op med en omgående ansøgning til Vejdirektoratet, så vi rent faktisk benytter os af bekendtgørelsen. Vi har jo i Gladsaxe de allerbedste argumenter i hele landet. Dette særligt, da ministeren/ministeriet og vejdirektoratet jo ikke mener at levetiden på den udlagte støjdæmpende asfalt er fuldt udpinet endnu og at der “ikke foreløbigt er penge” til at gøre mere. Den mest støjplagede kommune i landet, som Gladsaxe jo er, når det gælder støj fra motorveje, må jo have førsteret til at benytte denne klausul.

Vi fra trafikstøj.nu gruppen mener, at alle tangenter skal i brug og hastighedsnedsættelse er naturligvis nødvendigt, da det er det eneste middel der kan lindre problemet her og nu, men kan selvfølgelig ikke stå alene.

På længere sigt kan andre og bedre tiltag som ny støjdæmpende asfalt, bedre støjvægge, betonflader dækket med støjabsorberende materiale og måske ligefrem en nedgravning eller overdækning af motorveje i tæt bebyggede områder afløse en hastighedsnedsættelse.

Rettidig omhu

Vigtigst af alt skal vi have gjort op med en forældet støjgrænse på 58 dB, som KUN er vejledende og have indført en lavere, lovpligtig støjgrænse som tvinger relevante myndigheder til at overholde denne. Det vil, som der henvises til i udkastet, være at udvise rettidig omhu og ligesom i miljøspørgsmål, være at tage hensyn til fremtidige generationer. Vi skal på sigt have nogle bæredygtige, fremtidssikrede løsninger. Som Formand for Trafikudvalget i Gladsaxe Kommune Ole Skrald kom til at nævne i en bibemærkning d. 19. dec. 2018 til byrådsmødet, var der Jo store penge at hente ved at sælge grunde ovenpå en nedgravet motorvej. Herudover skal tilføjes at ejendomsværdien i ca. 1 km’s afstand på begge sider af motorvejen vil stige formentlig indenfor intervallet 0-25% afhængig afstand til motorvejen. Dette vil give store stigninger i indtægter fra ejendomsskatter for både kommune og stat. De sundhedsmæssige besparelser vil også være enorme. Det er på tide at disse værdifaktorer bliver regnet med, når staten beregner f.eks. omkostninger ved hastighedsnedsættelse og andre støjdæmpende tiltag.


Udkastet som tekst

Nedenstående tekstversion er af hensyn til søgemaskiner

Formand for Trafik- og TeknikudvalgetGladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
E-mail: veje@gladsaxe.dk

Til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Kære Ole Birk Olesen

J. nr. 18-2-05.01.02-P16

Tak for dit svar af 11. januar 2019 på vores henvendelse vedrørende udfordringerne med støj fra statsvejene i hovedstadsområdet, herunder i Gladsaxe Kommune.

Vi beklager, at du ikke umiddelbart tager imod vores tilbud om et tættere samarbejde om at identificere, hvordan vi kan adressere problemstillingen med de mange støjbelastede boliger i hovedstadsområdet. Vi anerkender, at infrastrukturinvesteringer til og med 2020 er fastlagt, men som du selv påpeger, så kræver en støjbekæmpende indsats planlægning og særskilte bevillinger. I vores øjne vil det være rettidig omhu at sætte et arbejde i gang nu med henblik på at kunne prioritere området fremadrettet.

Et led i et sådant arbejde kunne netop være at gennemføre forsøg for at kunne foretage de mest effektive investeringer i støjbekæmpelsen. Vi har erfaret, at Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner har ansøgt Vejdirektoratet om lokal nedsætning af hastigheden til 90 km/t. Dette med hjemmel i Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser (BEK nr 1486 af 13/12/2017). Her står i §8, Stk. 2: På motortrafikveje og motorveje gennem tættere bymæssig bebyggelse og andre støjfølsomme områder kan en lavere hastighedsgrænse end den generelle i særlige tilfælde fastsættes ned til 60 km i timen alene af hensyn til at nedbringe støjniveauet.Vi opfordrer til, at bekendtgørelsens bestemmelse afprøves i praksis på en række strækninger i hovedstadsområdet, herunder i Gladsaxe, og at der ikke mindst sættes fokus på at reducere støjgener i nattetimerne. Du nævner selv, at det er uklart, hvordan trafikanter vil reagere på hastighedsnedsættelser i perioder med lav belastning. Denne uklarhed burde vi samarbejde om at opklare.

Du nævner også, at det ikke kan betale sig at nedsætte hastigheden i hovedstadsområdet, set i forhold til den øgede rejsetid, det vil kunne give anledning til. Her er det vigtigt at understrege, at hensynet til borgernes helbred og trivsel bør tillægges værdi i en helhedsbetragtning. Trafikstøj giver anledning til en række sundhedsproblemer, som det er en samfundsmæssig forpligtelse at adressere. Hvis hastighedsnedsættelser i dine øjne ikke er svaret, så må vi sammen finde andre veje til at afhjælpe støjproblemerne for de mange borgere, der er plagede af støjgener i hovedstadsområdet.

Vi hæfter os da også ved, at du er opmærksom på, at vejstøj er et væsentligt samfundsproblem, og at det derfor er relevant at inddrage støjreducerende projekter i drøftelserne af regeringens forestående udspil til de langsigtede prioriteringer i infrastruktur.

Vi afventer udspillet med spænding, og vi håber, at du vil finde anledning til at genoverveje muligheden for et samarbejde på området.

Med venlig hilsen
Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune

Bred aftale giver mulighed for rekreative støjværn ved motorveje

Sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti åbner regeringen op for at opføre naturparker som støjvolde langs motorveje på Vestegnen.

Hyldager Bakker i Albertslund er et eksempel på et projekt, der kombinerer støjværn med rekreativt område. Et flertal i Folketinget have flere projekter som dette.Foto: Hasløv & Kjærsgaard

Grønne, bakkede områder langs motorvejsnettet på Vestegnen, der fungerer som støjvolde, er en god idé.

Det mener regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der i forbindelse med den igangværende revision af Fingerplanen vil åbne op for flere projekter, hvor anlagte naturparker langs motorveje skal dæmpe trafikstøjen.

Det fremgår i en aftale, parterne har indgået om styrket naturhensyn.

– Vi har besluttet, at der bliver mulighed for at opføre støjvolde, der blandt andet på Vestegnen kan dæmpe den trafikstøj, som plager rigtig mange derude, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov fra De Konservative til TV 2 Lorry.

Læs også:Storstilet projekt: Her skal bakker skærme for motorvejsstøj 


Det står der i aftaleteksten​​​​​​ 

Aftaleparterne er enige om behovet for at kigge på, hvordan man kan mindske trafikstøj i boligområder. 

Der igangsættes derfor et servicetjek af, om kommunerne i planloven kan gives yderligere redskaber og muligheder for forebyggelse og reduktion af vejstøj. 

Regeringen vil som en del heraf åbne mulighed for at opføre støjvolde i de grønne kiler langs motorvejen, i forbindelse med den igangværende revision af Fingerplanen.Se mindre


Minister: Pænere med træer end betonmure

Her kan man se, hvor støjvolden i Albertslund er udset til at være. Der skal samtidig bygges boliger i området, der er markeret med en rød streg. Foto: Hasløv & Kjærsgaard

Her kan man se, hvor støjvolden i Albertslund er udset til at være. Der skal samtidig bygges boliger i området, der er markeret med en rød streg. Foto: Hasløv & Kjærsgaard 

Ministeren var tidligere på måneden i Albertslund for at se nærmere på kommunens planer om at anlægge landskabsprojektet Hyldager Bakker ved Holbækmotorvejen, der skal fungere som en enorm støjvold med indbygget sports- og naturpark.

Her glæder borgmester Steen Christiansen fra Socialdemokratiet sig over det brede flertal, der vil tillade støjvolden.

– Det er utrolig positivt. Det betyder, at 1200 boliger bliver støjdæmpet, og vi får mulighed for at opføre 250 nye i området. Stor ros til regeringen og forligspartierne for at have arbejdet så hurtigt, siger han til TV 2 Lorry.

Mødet har tilsyneladende efterladt Rasmus Jarlov inspireret.

– Det er meget pænere for landskabet at man bygger en vold med træer på, frem for at man opfører en mur af plastik og beton. For mig virker det som en god måde at holde støjen nede, mens man bevarer rekreative områder, siger erhvervsministeren til TV 2 Lorry.

Læs også: Nyt rekreativt område skal dæmpe støj fra motorvej

Erhvervsminister Rasmus Jarlov besøgte Hyldagergrunden i Albertslund for at høre nærmere om et storstilet projekt. 

To fluer med ét smæk

I Socialdemokratiet har folketingsmedlem fra Rødovrekredsen Morten Bødskov længe slået på tromme for støjvolde – blandt andet ved Ørnekærs Vænge ved Køge Bugt Motorvejen.

Han er derfor svært begejstret over punktet, der er skrevet ind i aftaleteksten. Et punkt, han selv har arbejdet på at få inkluderet.

– Vi er både begunstiget og belastet af, at vi på Vestegnen lever tæt på hinanden og tæt på trafikken. Grønne områder er noget, der er efterspurgt, og det samme er støjdæmpende tiltag, siger han til TV 2 Lorry.

– Hvis du laver en støjvold i eksempelvis en af vores grønne kiler, så nedsætter den dels støjen, men samtidig skabes der også et grønt område, som flere vil bruge og sætte pris på.

  Foto: TV 2 Lorry 

Dermed landskabsprojektet Hyldager Bakker i Albertslund fået endnu et rygstød. Bevæbnet med regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiets hensigtserklæringer, kan flere være på vej. Efterspørgslen efter grønne områder og støjdæmpende foranstaltninger er i hvert fald til stede på Vestegnen, forklarer Bødskov.

– Et af de punkter, der kom frem ved høringen om trafikstøj i Albertslund, var, at man dels gerne vil have støjværn, men også gerne vil have rekreative områder. Så ved at åbne op for støjvolde i grønne kiler får man ligesom det bedste fra to verdener, siger Morten Bødskov.

Omkring 700.000 boliger i Danmark er plaget af trafikstøj. 300.000 af dem ligger i hovedstadsregionen.

Ny naturpark i Albertslund skal værne mod støj.  Foto: Hasløv & Kjærsgaard

Kilde: TV2 Lorry – Læs/Se originalt indslag her
21. dec 2018, kl. 18:35 
Magnus Ankerstjerne 

Why noise is bad for your health – and what you can do about it. Ted talk.

TED talk by Mathias Basner

00:17 Do you hear that? Do you know what that is? Silence. The sound of silence. Simon and Garfunkel wrote a song about it. But silence is a pretty rare commodity these days, and we’re all paying a price for it in terms of our health — a surprisingly big price, as it turns out.Luckily, there are things we can do right now, both individually and as a society, to better protect our health and give us more of the benefits of the sounds of silence.

00:56 I assume that most of you know that too much noise is bad for your hearing. Whenever you leave a concert or a bar and you have that ringing in your ears, you can be certain that you have done some damage to your hearing, likely permanent. And that’s very important.However, noise affects our health in many different ways beyond hearing. They’re less well-known, but they’re just as dangerous as the auditory effects.

01:23 So what do we mean when we talk about noise? Well, noise is defined as unwanted sound, and as such, both has a physical component, the sound, and a psychological component, the circumstances that make the sound unwanted. A very good example is a rock concert. A person attending the rock concert, being exposed to 100 decibels, does not think of the music as noise. This person likes the band, and even paid a hundred dollars for the ticket, so no matter how loud the music, this person doesn’t think of it as noise. In contrast, think of a person living three blocks away from the concert hall. That person is trying to read a book, but cannot concentrate because of the music. And although the sound pressure levels are much lower in this situation, this person still thinks of the music as noise, and it may trigger reactions that can, in the long run, have health consequences.

02:21 So why are quiet spaces so important? Because noise affects our health in so many ways beyond hearing. However, it’s becoming increasingly difficult to find quiet spaces in times of constantly increasing traffic, growing urbanization, construction sites, air-conditioning units, leaf blowers, lawnmowers, outdoor concerts and bars, personal music players, and your neighbors partying until 3am. Whew!

02:52 In 2011, the World Health Organization estimated that 1.6 million healthy life years are lost every year due to exposure to environmental noise in the Western European member states alone. One important effect of noise is that it disturbs communication.You may have to raise your voice to be understood. In extreme cases, you may even have to pause the conversation. It’s also more likely to be misunderstood in a noisy environment. These are all likely reasons why studies have found that children who attend schools in noisy areas are more likely to lag behind their peers in academic performance.

03:35 Another very important health effect of noise is the increased risk for cardiovascular disease in those who are exposed to relevant noise levels for prolonged periods of time. Noise is stress, especially if we have little or no control over it. Our body excretes stress hormones like adrenaline and cortisol that lead to changes in the composition of our blood and in the structure of our blood vessels,which have been shown to be stiffer after a single night of noise exposure. Epidemiological studies show associations between the noise exposure and an increased risk for high blood pressure, heart attacks and stroke, and although the overall risk increases are relatively small, this still constitutes a major public health problem because noise is so ubiquitous, and so many people are exposed to relevant noise levels. A recent study found that US society could save 3.9 billion dollars each year by lowering environmental noise exposure by five decibels, just by saving costs for treating cardiovascular disease. There are other diseases like cancer, diabetes and obesity that have been linked to noise exposure, but we do not have enough evidence yet to, in fact, conclude that these diseases are caused by the noise.

04:59 Yet another important effect of noise is sleep disturbance. Sleep is a very active mechanism that recuperates us and prepares us for the next wake period. A quiet bedroom is a cornerstone of what sleep researchers call “a good sleep hygiene.” And our auditory system has a watchman function. It’s constantly monitoring our environment for threats, even while we’re sleeping. So noise in the bedroom can cause a delay in the time it takes us to fall asleep, it can wake us up during the night, and it can prevent our blood pressure from going down during the night. We have the hypothesis that if these noise-induced sleep disturbances continue for months and years, then an increased risk for cardiovascular disease is likely the consequence. However, we are often not aware of these noise-induced sleep disturbances, because we are unconscious while we’re sleeping. In the past, we’ve done studies on the effects of traffic noise on sleep, and research subjects would often wake up in the morning and say, “Ah, I had a wonderful night, I fell asleep right away, never really woke up.” When we would go back to the physiological signals we had recorded during the night, we would often see numerous awakenings and a severely fragmented sleep structure. These awakenings were too brief for the subjects to regain consciousness and to remember them during the next morning, but they may nevertheless have a profound impact on how restful our sleep is.

06:30 So when is loud too loud? A good sign of too loud is once you start changing your behavior. You may have to raise your voice to be understood, or you increase the volume of your TV. You’re avoiding outside areas, or you’re closing your window. You’re moving your bedroom to the basement of the house, or you even have sound insulation installed. Many people will move away to less noisy areas,but obviously not everybody can afford that.

06:59 So what can we do right now to improve our sound environment and to better protect our health? Well, first of all, if something’s too loud, speak up. For example, many owners of movie theaters seem to think that only people hard of hearing are still going to the movies. If you complain about the noise and nothing happens, demand a refund and leave. That’s the language that managers typically do understand. Also, talk to your children about the health effects of noise and that listening to loud music today will have consequences when they’re older. You can also move your bedroom to the quiet side of the house, where your own building shields you from road traffic noise. If you’re looking to rent or buy a new place, make low noise a priority. Visit the property during different times of the day and talk to the neighbors about noise. You can wear noise-canceling headphones when you’re traveling or if your office has high background noise levels. In general, seek out quiet spaces, especially on the weekend or when you’re on vacation.Allow your system to wind down.

08:10 I, very appropriately for this talk, attended a noise conference in Japan four years ago. When I returned to the United States and entered the airport, a wall of sound hit me. This tells you that we don’t realize anymore the constant degree of noise pollution we’re exposed to and how much we could profit from more quiet spaces.

08:32 What else can we do about noise? Well, very much like a carbon footprint, we all have a noise footprint, and there are things we can do to make that noise footprint smaller. For example, don’t start mowing your lawn at 7am on a Saturday morning. Your neighbors will thank you. Or use a rake instead of a leaf blower. In general, noise reduction at the source makes the most sense, so whenever you’re looking to buy a new car, air-conditioning unit, blender, you name it, make low noise a priority. Many manufacturers will list the noise levels their devices generate, and some even advertise with them. Use that information.

09:14 Many people think that stronger noise regulation and enforcement are good ideas, even obvious solutions, perhaps, but it’s not as easy as you may think, because many of the activities that generate noise also generate revenue. Think about an airport and all the business that is associated with it. Our research tells politicians at what noise level they can expect a certain health effect, and that helps inform better noise policy.

09:42 Robert Koch supposedly once said, “One day, mankind will fight noise as relentlessly as cholera and the pest.” I think we’re there, and I hope that we will win this fight, and when we do, we can all have a nice, quiet celebration….

Kilde Tedtalks (ted.com) – Se (læs) originalt indslag fra TED Ideas worth spreading her

2 milliarder skal bringe trafikstøjen ned – men borgmestre er skeptiske

Støjværn som dette er et sjældent syn i hovedstadsområdet. Men i fremtiden kan der komme flere. Nu vil De Konservative øremærke to milliarder til trafikstøjbekæmpelse.
Foto: TV 2 Lorry

Borgere og byrådsmedlemmer har sendt nødråb efter nødråb om det samme problem:

Trafikstøj

I hovedstadsområdet er der nemlig hele 295.000 støjbelastede boliger – svarende til 41 procent af alle støjbelastede boliger i Danmark.

Nu vil De Konservative øremærke to milliarder kroner til støjbekæmpelse. 

Men flere borgmestre er både utålmodige og usikre på, om pengene vil række.

Knap 300.000 boliger i hovedstadsområdet er plaget af støj – og borgere og politikere har sendt nødråb efter nødråb om problemet. Nu vil Konservative øremærke to milliarder kroner til støjbekæmpelse.  Men det går for langsomt, mener flere borgmestre, der er utålmodige på borgernes vegne. 

Tidligst i spil fra 2020

Kommunerne får del i milliardpuljen ved at byde ind med støjreducerende projekter, hvor borgere er særligt støjramte. 

Støj ikke bare generer, men kan også være skadeligt for helbreddet. 

– Det, synes vi, er dybt bekymrende, og derfor vil vi have gjort noget ved de her støjproblemer, siger gruppeformand Anders Johansson til TV 2 Lorry.  

Partiet foreslår, at milliardbeløbet afsættes i en ny infrastrukturfond, som forhandles på Christiansborg.

Den nuværende fond løber dog frem til 2020. Det vil sige, at bliver pengene afsat, kommer de først i spil bagefter. 

Størstedelen af de kommuner, der af Vejdirektoratet vurderes til at være særligt støjramte, ligger i TV 2 Lorrys område. Foto: TV 2 Lorry 

Læs også: Vestegnskommuner i fælles brev til minister: Gør nu noget, Ole Birk Olesen 

Mange løfter, men få virkeliggøres

Med udsigten til flere års ventetid vækker forslaget derfor ikke udelt begejstring hos de borgmestre, som TV 2 Lorry har talt med.

 – Det kan godt være, at vi ikke tror på det så meget mere, for vi får jo mange løfter, og det bliver jo ikke rigtig til noget. Men en håndsrækning – uanset hvor den end kommer fra i lovgivningen eller Folketinget – det vil jeg da hilse velkommen, siger Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj for Socialdemokratiet.

1. oktober sendte han og fire andre Vestegnsborgmestre et brev til transportministeren og ordførerne under overskriften: Trafikstøj på Vestegnen – opfordring til handling. 

Albertslunds borgmester, som også var underskriver på brevet, kalder meldingen om en pulje på to milliarder fra Christiansborg for “positiv”.

Men han er også skeptisk:

– Det går for langsomt, og der er brug for massive investeringer i støjbekæmpelserne omegnskommunerne i hovedstadsområdet, siger Steen Christiansen fra Socialdemokratiet. 

Alene her kunne man bruge to milliarder, vurderer han.

Anders Johansson fra De Konservative (i midten) vil øremærke to milliarder til støjværn. Borgmestrene Steen Christiansen (til højre) og Ole Bjørstorp (til venstre) fra Socialdemokratiet tager den udmelding med sindsro. Foto: TV 2 Lorry 

Useriøst at love støjværn i morgen

Kommunerne er utålmodige. Skal de virkelig vente til 2021? 

– Vi vil meget gerne finde de her penge, så hurtigt som muligt, men det ville også være useriøst af mig at stå og love, at vi laver de her støjværn i morgen, når vi ved, at det måske først er muligt at sætte pengene af, når vi laver den nye infrastrukturfond, svarer De Konservatives Anders Johansson. 

Og hvor langt regner I med, at de her to milliarder kroner rækker?

– Vi kan komme et rigtigt langt stykke af vejen. Det, der er udgangspunktet, er, vi skal tage fat der, hvor problemerne er allerstørst først. 

Infrastrukturplanen forventes at være forhandlet på plads inden næste Folketingsvalg.

Det skal afholdes senest 17. juni næste år.


Kilde: TV2 Lorry – Læs/Se originalt indslag her
12. nov 2018, kl. 21:00 
Sofie Munk Gauger 

Støjniveauets påvirkning af helbredet

Trafikstøj

Læs original artikel

Trafikstøj kan være skadeligt for helbredet, hvis du udsættes for det i længere tid. Se her, hvilke sundhedsrisici støjen kan medføre, hvilke støjgrænser der anbefales, og hvad du selv kan gøre for at mindske støjniveauet i din bolig.

Trafikstøj fra motorvej i Danmark

Støjniveauets påvirkning af helbredet

”Man hører faktisk ikke trafikstøjen, når man har boet her i noget tid.” Sådan kan det lyde ganske overbevisende fra sælger eller ejendomsmægler, når du kigger på bolig. Men selvom støjen måske bliver en naturlig del af hverdagens lydkulisse, er det vigtigt at holde for øje, at det kan være sundhedsskadeligt at bo i et støjbelastet område.

Verdenssundhedsorganisationen WHO konkluderede på baggrund af en undersøgelse fra 2011, at trafikstøj årligt koster mindst 1.000.000 sunde leveår i Vesteuropa. Støjgener kan nemlig efter længere tids påvirkning føre til bl.a. søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, hormonelle påvirkninger og øget risiko for hjertekarsygdomme. Derudover er kommunikationsbesvær, nedsat ydeevne og nedsat indlæringsevne hos børn på WHOs liste over støjens skadelige virkninger.

I 2003 fik den danske regering lavet en vejstøjsstrategi, som indeholder en række initiativer, der skal styrke det statslige arbejde med at reducere støj. Strategien giver et bud på omfanget af trafikstøjens sundhedsmæssige konsekvenser, og anslår bl.a. at 800 til 2200 danskere årligt indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko, som trafikstøj giver. Samt at 200 til 500 danskere årligt dør for tidligt som følge heraf.

Samtidig peger andre undersøgelser på flere sundhedsskadelige virkninger:

 • Blodpropper i hjertet:
  En 10 dB stigning i vejtrafik giver en 12% øget risiko for blodprop i hjertet. Det svarer til ca. 330 nye tilfælde i Danmark hvert år. Dette konkluderes i en undersøgelse fra 2012 fra Kræftens Bekæmpelse.
 • Diabetes:
  5% af alle nye diabetestilfælde i Danmark opstår på baggrund af trafikstøj. Det svarer til, at ca. 1400 danskere årligt får diagnosticeret diabetes som følge af trafiktøj. Dette konkluderes i en dansk undersøgelse fra 2012.
 • Blødning eller blodprop i hjernen:
  Folk med bopæl i trafikstøjbelastede områder er udsat for øget risiko for blødning eller blodprop i hjernen. Faktisk viser disse beregninger, at 5% af alle slagtilfælde i Danmark skyldes vejstøj. Dette konkluderes i en dansk undersøgelse fra 2011

Støjgrænser for trafikstøj

Støj måles i decibel (dB). På skalaen her kan du se, hvad antallet af dB kan sammenlignes med.

Støjskalaen viser, hvor meget forskellige dB ca. svarer til.
Støjskalaen viser, hvor meget forskellige dB ca. svarer til.

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende grænseværdier for vejtrafik, som fx bruges, når nye boligområder skal opføres langs trafikerede veje, og når støjgener ved eksisterende boliger skal vurderes.

De vejledende støjgrænser udtrykker det støjniveau, som Miljøstyrelsen vurderer som acceptabelt både miljømæssigt og sundhedsmæssigt. Holder støjen sig under disse værdier, forventes den ikke at have sundhedsskadelige virkninger.

Her angives støjen som en ”døgnvægtet middelværdi”. Når denne regnes ud, tillægger man støj om aftenen (kl. 19 til 22) et såkaldt genetillæg på 5 dB. Og støj om natten (kl. 22 til 07) får et genetillæg på 10 dB.

DE VEJLEDENDE STØJGRÆNSER ER

 • Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 58 dB
 • Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser): 53 dB
 • Rekreative områder i eller nær byområder: (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): 58 dB
 • Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler): 58 dB
 • Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.): 63 dB

Opmåling af støj

På Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort kan du se opmålinger af støjniveauet langs de største jernbaner og veje forskellige steder i Danmark. Kortet er mest detaljeret omkring de større byer, hvor kommunerne København, Aarhus, Odense og Aalborg har kortlagt vejstøjen i 2011 til 2012.

Transportministeriet har i samme periode kortlagt støjen fra landets største veje og jernbaner, og disse vises også på Støj-Danmarkskortet.

Støjbelastningen indtegnes på kortet i forskellige farver alt efter antallet af decibel. Du skal bare huske først at vælge, hvilken type støj og måling, du vil se på kortet. Se Støj-Danmarkskortet her

Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort
Se Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort her.

Du kan gå mere i dybden med, hvad Støj-Danmarkskortet viser, og hvordan målingerne er foretaget her.

Sådan kan du selv måle støj ved din bolig

Faktisk kan du selv måle støjniveauet i eller uden for din bolig ganske let. Har du en smartphone findes der forskellige gratis apps, som kan bruges til at måle støjniveauet. Dog bør disse kun bruges som vejledende, da bl.a. telefonens mikrofon kan have betydning for resultatet.

HUSK…

Har du brug for en meget præcis måling af støjen, skal der anvendes professionelt måleudstyr.

Har du en Android, kan du fx hente app’en Sound Meter, og har du en iPhone kan du fx hente app’en Noise Exposure, som er udviklet af den svenske pendant til Arbejdstilsynet.

Støjværn: Beskyt dig selv og din bolig mod trafikstøj

Bor du i et støjbelastet område, kan du gøre forskellige ting for at mindske støjen både i og uden for boligen.

Lydisolering af selve boligen er en god og effektiv løsning mod støjgener. Her har det størst effekt at lydtætne dine vinduer.

Nyere tolagsvinduer er i sig selv bedre til at holde støjen ude end ældre vinduer. Men man kan også købe vinduer, hvor både udformning, ruden og rammen er specialudviklet med henblik på lyddæmpning. Disse kan være særdeles effektive og begrænse støjen helt op til 50 dB.

Moderne tolagsvinduer
Nyere tolags-termoruder holder støjen bedre ude end ældre vinduer.

Hvis dine vinduer ikke trænger til at blive skiftet, kan du dog også lydisolere dine eksisterende vinduer. Fx kan du vælge at montere et forsatsvindue, som kan være en god løsning ved ældre boliger, hvor man ønsker at bevare de oprindelige vinduer. Forsatsvinduet monteres som et ekstra vindueslag i en separat karm med god afstand til den eksisterende rude.

Har du derimod nyere termoruder i din bolig, kan du muligvis skifte selve ruden til en lyddæmpende energirude. Vær dog opmærksom på om ruden passer til karmens tykkelse.

Er du husejer, kan du også vælge at opsætte en støjskærm i din have. Denne har en dæmpende effekt, så mindre støj trænger ind i haven, og dermed også ind i boligen.

En effektiv støjskærm skal være solid og tung. Det kunne fx være en murstensmur eller et massivt plankeværk, som opføres, så det dækker for støjkilden. Er der tale om en vej, skal støjværnet altså helst være så langt, at du ikke kan se vejen fra haven. Samtidig skal skærmen gerne være et par meter høj.

HUSK…

Der kan være regler for, hvor højt et hegn, du må sætte op i din have af hensyn til naboerne. Se hegnsloven her.

Kilde: Bolighed.dk