Støj- og klimavenlig afsalt er vejen frem

AF SERDAL BENLI, SF, VICEBORGMESTER GLADSAXE
Original artikel i Gladsaxebladet d. 16. okt. 2018

Det står desværre langt værre til med vores støjforurening end hidtil antaget.

En ny undersøgelse fra WHO viser at vores smertegrænse ligger markant lavere end den grænse som vi i Danmark sætter for hvad man kan betegne som sundhedsskadelig støj.
Allerede i dag bliver alt for mange, også i Gladsaxe, efter den gamle grænse ramt af sundhedsskadelig støj, men med den nye forskning mere end fordobles det antal borgere der bliver ramt, og de der bliver ramt bliver ramt værre. 

Som eksempel nævnes en stigning i Herlev fra 9.859 ramte til 19.461 ramte af sundhedsskadelig støj.

Det er derfor ikke for sjov når jeg og andre folketingskandidater her i Københavns omegn, råber vagt i gevær over for de massive støjgener, som vi bliver udsat for i vores område og når vi kræver mere og større fokus på at også Københavns Omegn får del i de mange trafikmillioner. Kommunerne kan ikke klare denne her udfordring alene, og med Venstre-miljøministerens manglende handling, så kræver også dette område en ny regering der tager helt almindelige menneskers problemer alvorligt.

Trafikstøj forbindes med øget risiko for tarmkræft

Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at trafikstøj kan kobles til tarmkræft. Støj stresser formentlig kroppen og giver anledning til en lang række sygdomme, siger forsker. Pas på med at overfortolke, mener en anden forsker.

trafikstøj, tarmkræft
Trafikstøj ser ifølge et nyt studie ud til at øge risikoen for visse former for tarmkræft. Trafikstøj kan lede til flere former for kræft og andre sygdomme, siger forsker. (Foto: Shutterstock)

Kristian Sjøgren
Journalist
 
05 juli 2017
KRÆFT Kilde: Videnskab.dk – Læs original artikel her

Bor du tæt på en vej, hvor der er meget larm fra trafikken, stiger din risiko for at udvikle visse former for tarmkræft med 18 procent, for hver 10 decibel støjniveauet går op.

Det viser ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse, som putter tarmkræft i bunken af sygdomme, hvor risikoen sandsynligvis stiger, hvis folk bor i et område med meget trafikstøj.


Historien kort

  • Personer, der lever i områder med meget trafikstøj, har øget tendens til at udvikle visse former for tarmkræft.
  • Sammenhængen kan skyldes stress forårsaget af dårlig nattesøvn.
  • Læg soveværelset ud mod gården for at sikre en god nattesøvn, siger forsker.

De andre er blandt andet brystkræft og lymfekræft samt diabetes og hjerte-kar-sygdomme, Blødning eller blodprop i hjernen.

Årsagen til sammenhængen mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle kræft og andre sygdomme skal ifølge forskerne bag det nye studie findes i, at trafikstøj formentlig forstyrrer nattesøvnen og stresser kroppen. Det giver grobund for, at de forskellige sygdomme kan bryde frem.

»Sammenhængen skyldes nogle underliggende biologiske mekanismer, som vi ikke kender til endnu. Men årsagen er muligvis, at trafikstøj forstyrrer nattesøvnen, og det påvirker hormoner i kroppen, som kan spille ind i udviklingen af de forskellige sygdomme,« fortæller postdoc ved Kræftens Bekæmpelse Nina Roswall, der står bag det nye studie.

Studiet er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Cancers, Causes & Control.

Jo mere støj, des mere kræft

Det nye studie er det første af sin slags til at finde en sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle tarmkræft.


Om decibel

Decibel er et mål for lydstyrke. Jo højere decibel, des højere lyd.

I danske storbyer er lydniveauet fra trafikken mellem 40 og 70 decibel. Et jetfly, der letter, udsender støj med 140 decibel, mens en rockkoncert typisk ligger på 115 decibel.

Mennesker taler med omkring 60 decibel. I et soveværelse med lukkede vinduer er lydniveauet cirka 20 decibel.


Forskerne har i undersøgelsen set på, hvor meget trafikstøj mere end 50.000 danskere har været udsat for i deres hjem og deres risiko for at udvikle tarmkræft 10 år senere. Mere om det i næste afsnit.

Ifølge undersøgelsen stiger risikoen for visse former for tarmkræft med 18 procent, for hver 10 decibel trafikstøj undersøgelsesdeltagerne havde været udsat for i deres hjem 10 år forinden.

Undersøgelsesdeltagerne boede fortrinsvis i København og Aarhus, hvor støjniveauet fra trafikken primært ligger i intervallet fra 40 decibel til 70 decibel.

»Vi har tidligere set en sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle bryst- og lymfekræft, så det giver god mening, at trafikstøj også kan påvirke risikoen for at udvikle andre typer kræft,« siger Nina Roswall.

støj soveværelse by hund
Hvis man har meget støj udenfor, og det er muligt, bør man flytte soveværelser ind mod gården frem for ud mod gaden. (Foto: Shutterstock)

Undersøgt mere end 50.000 danskere

I det nye studie har forskerne undersøgt 51.283 danskere, som deltog i Kræftens Bekæmpelses store befolkningsundersøgelse ‘Kost, Kræft og Helbred’, som startede i midten af 1990’erne.

Forskerne kender via undersøgelsesdeltagernes CPR-numre til deres adresser, og ved hjælp af trafikdata har de kunnet lave matematiske modeller for, hvor meget støj undersøgelsesdeltagerne enkeltvis har været udsat for i deres hjem.

Nina Roswall tog med kollegaer udgangspunkt i, hvor meget trafikstøj undersøgelsesdeltagerne var udsat for i midten af 1990’erne og kiggede 10 år efter, om undersøgelsesdeltagerne havde udviklet tarmkræft.

Forskerne har ved hjælp af det danske Cancerregister været i stand til at finde ud af, at 1.134 af undersøgelsesdeltagerne udviklede tarmkræft.

Her fandt de, at jo mere trafikstøj deltagerne havde været udsat for i deres hjem, des større var risikoen for, at de havde udviklet tarmkræft i løbet af opfølgningsperioden.

Forskerne justerede i deres beregninger for forskellige områders sociale forhold samt personernes indkomst, uddannelse og ægteskabelig status. Forskerne justerede ikke for forurening, da der ikke er fundet en sammenhæng mellem luftforurening og tarmkræft.


Kræftens Bekæmpelse forsker videre

Forskerne fra Kræftens Bekæmpelse er nu i gang med at stable et stort nordisk studie på benene, hvor de vil prøve at genfinde sammenhængene i et større studie samt komme tættere på en forklaring på, hvorfor trafikstøj kan lede til forskellige former for kræft.


Andre faktorer kan spille ind

Det nye studie er baseret på solid data samt analyser deraf og illustrerer på forbilledlig vis, hvad de danske registre, eksempelvis det danske Cancerregister, kan bruges til.

Det mener klinisk lærestolsprofessor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, Henrik Kolstad.

»De giver os unikke muligheder for at sige noget om, hvordan miljøet påvirker vores krop og helbred,« siger han.

Henrik Kolstad har ikke deltaget i det nye studie, og selvom han roser det, mener han alligevel, at man skal passe på med at være alt for skråsikker i sine konklusioner omkring sammenhængen mellem trafikstøj og tarmkræft.

»Man bliver nødt til at tage sine forbehold i konklusionerne. Det er svært at udelukke, at andre faktorer, eksempelvis sociale forhold, spiller ind. Disse faktorer hænger sammen med ens indkomst, som igen er bestemmende for, hvor tæt man bor på støjende veje. Det kan være, vi ser effekten af disse faktorer og ikke effekten af støj,« siger Henrik Kolstad.


Om tarmkræft

Cirka 1.500 mænd og 1.500 kvinder får hvert år en diagnose med tyktarmskræft.

10.965 danskere levede ved udgangen af 2014 med sygdommen.

60 procent af dem, som bliver ramt af sygdommen, er i live 5 år efter diagnosen.


Specielt mener forskeren, at man skal være varsom med, hvad man melder ud i offentligheden.

»Det ser ud til, at denne undersøgelse er den første og hidtil eneste, som viser sammenhængen mellem støj og tarmkræft. Indtil flere undersøgelser af andre befolkningsgrupper har vist de samme resultater, bør man have ‘in mente’ det gamle ordsprog om, at én svale gør ingen sommer, og være varsom med, hvor bastant man melder ud i offentligheden,« siger Henrik Kolstad.

Påvirker nogle tarmkræft-typer mere end andre

løsning støj kræft værn
En løsning til at mindske støj kan være at bygge flere støjværn. (Foto: Shutterstock)

Interessant er det dog, at trafikstøj ifølge det nye studie ikke påvirker alle former for tarmkræft lige meget.

Således fandt forskerne, at trafikstøj primært har en effekt på risikoen for at udvikle såkaldte distale tumorer, der er kræftknuder i slutningen af tyktarmen.

Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle kræft i endetarmen.

Alligevel giver resultatet god mening ifølge Nina Roswalls teori om sammenhængen mellem kræft og trafikstøj.

»Vi har en formodning om, at udviklingen af forskellige sygdomme i relation til udsættelse for trafikstøj skyldes forstyrret nattesøvn og et kropsligt stress. Derfor giver det også biologisk mening, at trafikstøj kan øge risikoen for netop distale tumorer. Det understreger, at der ser ud til at findes en biologisk mekanisme, som er skyld i det her,« forklarer Nina Roswall.

Læg soveværelset ud mod gården

Det nye studie kan ifølge Nina Roswall være med til at lægge politisk pres på de institutioner, som står for at sikre, at danskerne lever i et så støjfrit miljø som muligt.

Støjreduktion kan blandt andet ske ved at bygge støjværn og asfaltere veje med støjdæmpende asfalt.

Men personer, som bor i områder med meget trafik, kan også gøre noget selv for at mindske risikoen for ikke bare tarmkræft, men også brystkræft, lymfekræft, diabetes og hjertekarsygdomme.

»Jeg vil anbefale, at man, hvis man bor i et område med meget trafikstøj, har sit soveværelse ud mod en gård eller lignende, og at man har så støjisolerende vinduer som muligt. Det kan måske være med til at sikre nattesøvnen og nedbringe risikoen for de forskellige sygdomme,« siger Nina Roswall.

Kilder