Hvor går Ring 5 korridoren, linieføring

Download Trafikministeriet og Vejdirektoratets rapport

3. DE TRE VESTLIGE RINGKORRIDORER

3.1 INDLEDNING OM DE TRE RINGKORRIDORER

Den strategiske analyse omfatter tre vestlige ringkorridorer:

  •  En Ring 5 korridor
  •  En Ring 51⁄2 korridor
  •  En Ring 6 korridor.Ring 5 ligger i den eksisterende transportkorridor. Ring 51⁄2 ligger mellem Ring 5 og Ring 6. Ring 6 svarer til rute 6, der forløber fra Helsingør over Hillerød og Roskilde til Køge Bugt Motorvejen ved Solrød.For Ring 5 og Ring 51⁄2 er det forudsat, at der skal anlægges en ny 4-sporet motorvej i åbent land med tilladt hastighed på 130 km/t, hvor det er muligt. Ring 6 forudsættes uden for bymæssig bebyggelse opgraderet til i hovedtrækkene envære meget vanskeligt at udbygge den eksisterende rute 6 til motorvej.Der har derfor ikke for Ring 6 i samme grad som for de to andre ringforbindelser været behov for at analysere lin- jeføring, naturforhold og relationen til de bysamfund, den passerer.Opgaven har således især været at afklare, om det er muligt at placere en motorvej i de to korridorer for Ring 5 og Ring 51⁄2 og hvilke miljø- og naturmæssige konsekvenser, det på et overordnet niveau vil kunne få. Formålet med analysener også at afdække hvilke forhold, man skal tage hensyn til i den videre planlægning af en vestlig ringkorridor, hvis man beslutter sig for at gå videre med projektet.På det overordnede niveau, som den strategiske analyse gennemføres på, er der ikke tale om, at Vejdirektoratet har fundet frem til en præcis placering af en motorvej. Det vil kræve langt mere detaljerede undersøgelser og stillingtagen til en hel række forhold, som hverken er undersøgt eller vurderet i denne sammenhæng.kunne placeres, skal der gennemføres ret omfattende VVM- undersøgelser (”Vurdering af Virkninger på Miljøet”) med en

– gelser og ikke mindst detaljerede miljøundersøgelser af en vestlig ringkorridor.

Begrebet ”linjeføring” der anvendes i det følgende, er således ikke en konkret linjeføring for en motorvej i de to ringkorridorer. Det er kun anvendt som et arbejdsredskab til at kunne bedømme anlæg af en motorvej i relation til de konkrete fysiske forhold i de to korridorers samlede forløb.

Det har således været nødvendigt at undersøge de fysiske forhold mere konkret både for at vurdere mulighederne for en optimering i forhold til de miljø- og naturmæssige forhold og for at kunne vurdere, hvad anlægsomkostningerne vil være, hvis man anlægger en motorvej i de pågældende korridorer.

Det skal dog understreges, at der som nævnt er en hel række forhold i relation til anlæg af en motorvej i de forskel- lige områder, som der ikke er taget stilling til inden for ram- merne af denne analyse. Disse forhold vil blive fuldt belyst og vurderet, hvis det besluttes at der skal gennemføres en mere detaljeret planlægning bl.a. ved udarbejdelse af VVM- undersøgelser af relevante dele af en vestlig ringkorridor.

Læs hele rapporten her: https://trafikstoej.nu/wp-content/uploads/2019/03/Ring-5_Final_low.pdf