Læg låg på støjen

Mange hundrede tusinde borgere i Storkøbenhavn lider hver dag under den alt for høje motorvejsstøj. Det skal der sættes en stopper for.

Mange må leve med vejstøj på mere end 70 dB. Det er 8 gange over det af WHOs anbefalede støjniveau på 53 dB.

Høj vejstøj er ikke kun irriterende, når man sidder i sin have. Vejstøj har også indvirkning på ens helbred. Høj støj kan f.eks. betyde manglende søvn, som kan føre til stres og mange andre sygdomme.

Hvert år koster vejstøj samfundet milliarder af kroner til sundhedsbehandling. Der forskes stadig i det. Men nogle undersøgelser har vist, at op til 5% af alle, der får konstateret diabetes hvert år, skyldes høj støj.  Høj støj kan også føre til for tidlige dødsfald.

Det er derfor en rigtig god ”forretning” for vores samfund, hvis vi kan få gjort noget ved støjen. Og det skal vi.

Det mest effektive vil være at lægge låg på støjen, så biler køre i en tunnel.

En støjmur vil halvere støj fra nuværende niveau med 3-4 dB. Men en støj på ca. 65 dB vil stadig være mere end dobbelt så høj, som det anbefalede støjniveau.

Skal vi gøre noget effektivt ved støj, så skal, der ikke bygges flere og højere støjværn, men vi skal overdække motorvejene, så bilerne køre i en tunnel. Det vil reducere trafikstøjen markant, og forbedre livskvaliteten for 1000s af borgere langs motorvejen.

I Hamborg har man også haft problemer med kraftig støj fra motorvejen A1, hvor mere 152.000 biler og lastvogne hver dag kører. Der har man besluttet at overdække en motorvejsstrækning, hvor biler kører i en tunnel.

Men har ikke kun reducerede støjen fra motorvejen i Hamborg, man har også skabt et helt nyt område i byen ovenpå motorvejen. I Madrid har de gjort det samme, og skabt et helt nye område i byen.

Hvor byområder langs Helsingørmotorvej i dag er ”skåret” over, vil de med en overdækket tunnel igen komme til at hænge sammen.

Overdækkede man motorvejen, vil man f.eks. alene i Gladsaxe få et helt nyt område på ca. 150.000 m2.

I hele Storkøbenhavn vil området være meget større.

På arealet af de overdækkede motorveje kunne man f.eks. opstille solfangere og solceller, som ville kunne forsyne mange borgere med klimavenlig energi.  Eller rekreative parkområder. Mulighederne er uanede.

At overdække motorvejene vil være en større investering end at bygge højere støjvolde, men de miljømæssige fordele vil være store.

Der vil være store samfundsmæssige gevinster ved en overdækning af Helsingørmotorvejen i form af en markant mindskelse af støjgenerne fra motorvejen, bedre helbred for mange borgere samt en hel anden by med nye områder.

Foto: Flickr.com European Roads

Kilde: Henrik Sørensen, Folketingskandidat Konservative i Københavns Omegn. Læs original artikel her

Bred aftale giver mulighed for rekreative støjværn ved motorveje

Sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti åbner regeringen op for at opføre naturparker som støjvolde langs motorveje på Vestegnen.

Hyldager Bakker i Albertslund er et eksempel på et projekt, der kombinerer støjværn med rekreativt område. Et flertal i Folketinget have flere projekter som dette.Foto: Hasløv & Kjærsgaard

Grønne, bakkede områder langs motorvejsnettet på Vestegnen, der fungerer som støjvolde, er en god idé.

Det mener regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der i forbindelse med den igangværende revision af Fingerplanen vil åbne op for flere projekter, hvor anlagte naturparker langs motorveje skal dæmpe trafikstøjen.

Det fremgår i en aftale, parterne har indgået om styrket naturhensyn.

– Vi har besluttet, at der bliver mulighed for at opføre støjvolde, der blandt andet på Vestegnen kan dæmpe den trafikstøj, som plager rigtig mange derude, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov fra De Konservative til TV 2 Lorry.

Læs også:Storstilet projekt: Her skal bakker skærme for motorvejsstøj 


Det står der i aftaleteksten​​​​​​ 

Aftaleparterne er enige om behovet for at kigge på, hvordan man kan mindske trafikstøj i boligområder. 

Der igangsættes derfor et servicetjek af, om kommunerne i planloven kan gives yderligere redskaber og muligheder for forebyggelse og reduktion af vejstøj. 

Regeringen vil som en del heraf åbne mulighed for at opføre støjvolde i de grønne kiler langs motorvejen, i forbindelse med den igangværende revision af Fingerplanen.Se mindre


Minister: Pænere med træer end betonmure

Her kan man se, hvor støjvolden i Albertslund er udset til at være. Der skal samtidig bygges boliger i området, der er markeret med en rød streg. Foto: Hasløv & Kjærsgaard

Her kan man se, hvor støjvolden i Albertslund er udset til at være. Der skal samtidig bygges boliger i området, der er markeret med en rød streg. Foto: Hasløv & Kjærsgaard 

Ministeren var tidligere på måneden i Albertslund for at se nærmere på kommunens planer om at anlægge landskabsprojektet Hyldager Bakker ved Holbækmotorvejen, der skal fungere som en enorm støjvold med indbygget sports- og naturpark.

Her glæder borgmester Steen Christiansen fra Socialdemokratiet sig over det brede flertal, der vil tillade støjvolden.

– Det er utrolig positivt. Det betyder, at 1200 boliger bliver støjdæmpet, og vi får mulighed for at opføre 250 nye i området. Stor ros til regeringen og forligspartierne for at have arbejdet så hurtigt, siger han til TV 2 Lorry.

Mødet har tilsyneladende efterladt Rasmus Jarlov inspireret.

– Det er meget pænere for landskabet at man bygger en vold med træer på, frem for at man opfører en mur af plastik og beton. For mig virker det som en god måde at holde støjen nede, mens man bevarer rekreative områder, siger erhvervsministeren til TV 2 Lorry.

Læs også: Nyt rekreativt område skal dæmpe støj fra motorvej

Erhvervsminister Rasmus Jarlov besøgte Hyldagergrunden i Albertslund for at høre nærmere om et storstilet projekt. 

To fluer med ét smæk

I Socialdemokratiet har folketingsmedlem fra Rødovrekredsen Morten Bødskov længe slået på tromme for støjvolde – blandt andet ved Ørnekærs Vænge ved Køge Bugt Motorvejen.

Han er derfor svært begejstret over punktet, der er skrevet ind i aftaleteksten. Et punkt, han selv har arbejdet på at få inkluderet.

– Vi er både begunstiget og belastet af, at vi på Vestegnen lever tæt på hinanden og tæt på trafikken. Grønne områder er noget, der er efterspurgt, og det samme er støjdæmpende tiltag, siger han til TV 2 Lorry.

– Hvis du laver en støjvold i eksempelvis en af vores grønne kiler, så nedsætter den dels støjen, men samtidig skabes der også et grønt område, som flere vil bruge og sætte pris på.

  Foto: TV 2 Lorry 

Dermed landskabsprojektet Hyldager Bakker i Albertslund fået endnu et rygstød. Bevæbnet med regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiets hensigtserklæringer, kan flere være på vej. Efterspørgslen efter grønne områder og støjdæmpende foranstaltninger er i hvert fald til stede på Vestegnen, forklarer Bødskov.

– Et af de punkter, der kom frem ved høringen om trafikstøj i Albertslund, var, at man dels gerne vil have støjværn, men også gerne vil have rekreative områder. Så ved at åbne op for støjvolde i grønne kiler får man ligesom det bedste fra to verdener, siger Morten Bødskov.

Omkring 700.000 boliger i Danmark er plaget af trafikstøj. 300.000 af dem ligger i hovedstadsregionen.

Ny naturpark i Albertslund skal værne mod støj.  Foto: Hasløv & Kjærsgaard

Kilde: TV2 Lorry – Læs/Se originalt indslag her
21. dec 2018, kl. 18:35 
Magnus Ankerstjerne 

Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2018-2023

Se vedtaget støjhandlingsplan 2018-2023 fra vejdirektoratet

Se vejdirektoratets forslag til støjhandlingsplan 2018-2023

Støjhandlingsplan på vejdirektoratets hjemmeside

Herunder vises et udsnit af støjhandlingsplanen som eksempel for:

Område 23: Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby Kommune

Kortet viser støjudbredelse fra statsveje over 58 dB, og boligområder der er udsat for et støjniveau over 65 dB.

Antal støjbelastede boliger i området

Statsveje i kommunerne

Frederiksberg kommune gennemskæres af Bispeengbuen.

Gentofte Kommune påvirkes af støj fra Motorring 3 (M3) og Helsingørmotorvejen (M14).

Gladsaxe Kommune påvirkes af støj fra Motorring 3 (M3), Hillerødmotorvejen (M13) og Ring 4 (hldv 111).

Herlev Kommune påvirkes af støj fra Motorring 3 (M3), Ring 4 (hldv 111) og Hillerødmotorvejen (M13).

Hvidovre Kommune påvirkes af støj fra Motorring 3 (M3) og Holbækmotorvejen (M11).

Københavns Kommune påvirkes af støj fra Hillerødmotor- vejen (M13), Borups Alle (hldv 103), Helsingørmotorvejen (M14), Holbækmotorvejen (M11) og Amagermotorvejen (M3).

Rødovre Kommune påvirkes af støj fra Motoring 3 (M3) og Frederikssundmotorvejen (M12).

Boligområder udsat for støj over 65 dB

Frederiksberg 147-1 Bispengbuen ved Mariendalsvej

Etageejendomme ved Mariendalsvej. Der er etableret støjskærme langs Bispeengbuen. Området indgår ikke i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Gentofte 157-1 Helsingørmotorvejen

Langs begge sider af Helsingørmotorvejen i Gentofte Kommune fra grænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune og til grænsen mod Københavns Kommune, er der etable- ret flere støjskærme og givet tilskud til supplerende fa- cadeisolering. Flere delstrækninger er dog stadig uden støjafskærmning, og disse indgår i de videre undersøgel- ser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjaf- skærmning.

Gladsaxe 159-1 Søgården

Området er beliggende på vestsiden af Hillerødmotorve- jen lige nord for Klausdalsbrovej. Der er en eksisterende ældre betonskærm. Området indgår i de videre under- søgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Gladsaxe 159-2 Motorring 3

Boligområder langs begge sider af Motorring 3 igen- nem Gladsaxe Kommune mellem Hillerødmotorvejen og Frederikssundvej. Der er i forbindelse med udvidelsen af motorvejen etableret støjskærme på strækningen. Om- rådet indgår, indtil videre, ikke i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjaf- skærmning.

Gladsaxe 159-3 Ring 4 i Hareskovby

Området ligger langs begge sider af Ring 4 i Hare- skovby. Der er etableret støjskærme på strækningen. Området indgår ikke i de videre undersøgelser om priori- tering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Gladsaxe 159-4 Skovdigebroen

Sydside af Skovdigebroen langs Hillerødmotorvejen. Området indgår i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Herlev 163-1 Motorring 3

Boligområder beliggende langs vestsiden af Motorring 3 mellem Herlev Hovedgade (O3) og Herlev Ringvej. I for- bindelse med udbygningen af Motorring 3 er der etable- ret støjskærme. Området indgår ikke i de videre under- søgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Hvidovre 167-1 Hvidovre Strandvej/Mågevej

Området er beliggende nord for Amagermotorvejen mel- lem Kalvebodløbet og Tårnfalkevej. Området indgår i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremti- dige midler til støjafskærmning.

Hvidovre 167-2 Mågevej

Området er beliggende nord for Amagermotorvejen mel- lem Tårnfalkevej og Gammel Køge Landevej. Området indgår i de videre undersøgelser om prioritering af even- tuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Hvidovre 167-3 Avedøre Stationsby

Området er beliggende øst for Motorring 3 i Avedøre Stationsby bag Vestvolden. Området indgår ikke i de vi- dere undersøgelser om prioritering af eventuelt fremti- dige midler til støjafskærmning.

Hvidovre 167-4 Kettevej

Området er beliggende syd for Holbækmotorvejen ved Kettevej. Området indgår ikke i de videre undersøgel- ser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjaf- skærmning.

Hvidovre 167-5 Allingevej

Området er beliggende nord og syd for Holbæk Motor- vejen mellem Folehaven og Avedøre Havnevej. Der etab- leres en støjskærm i perioden 2018-2019.

Hvidovre 167-6 Rosenhøj

Etageejendomskompleks beliggende syd for Holbækmo- torvejen. Området indgår i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærm- ning. Umiddelbart vurderes det dog mest hensigtsmæs- sigt med tiltag på selve ejendommene.

Hvidovre 167-7 Holbækmotorvejen ml. Folehaven
og Hvidovrevej
Området er beliggende syd for Holbækmotorve-
jen mellem Folehaven og Hvidovrevej. Der er etableret støjskærm langs strækningen. Området indgår ikke i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremti- dige midler til støjafskærmning.

København 101-1 Borups Alle

Etageboliger på begge sider af vejen. Ingen plads til af- skærmninger. Området indgår ikke i de videre undersø- gelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

København 101-2 Helsingørmotorvejen mellem
Emdrup sø og Nordhavnsvej
Langs den vestlige side af motorvejen er etableret støjskærme ved parcelhusområde. På østlig side ligger etageejendomme, som er støjisolerede, og hvor bygnin- gerne i sig selv yder beskyttelse mod udendørs opholds- arealer. Området indgår ikke i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjaf- skærmning.

København 101-3 Hareskovvej

Boligområder med direkte overkørsler fra naboejen- domme til vejen. Området indgår ikke i de videre under- søgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Rødovre 175-1 Motorring 3

Boligområderne i Rødovre Kommune ligger langs begge sider af Motorring 3 mellem Frederikssundvej og Roskil- devej. Der er i forbindelse med udvidelsen af Motorring 3 etableret støjskærme på strækningen, ligesom der efter- følgende i 2013 er etableret en supplerende støjskærm langs motorvejens østside nord for Jyllingevej. Området indgår ikke i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Gladsaxe er hårdest ramt af trafikstøj fra statsvejene blandt alle støjbelastede kommuner i Danmark med 8.119 støjbelastede boliger

Gladsaxe kommune har i alt 32.175 boliger. 21.000 borgere er plaget af støj.

https://www.gladsaxe.dk/kommunen/servicemenu/om_kommunen/fakta_og_historie/tal_og_prognoser/boliger

Brev fra Gladsaxe Kommune til Ole Birk Olesen – transport-, bygnings- og boligminister (LA)

Download brevet som PDF

Formand for Trafik- og TeknikudvalgetGladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
E-mail: veje@gladsaxe.dk

Til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Kære Ole Birk Olesen

10-12-2018 J. nr. 18-2-05.01.02-P16

I Gladsaxe oplever vi voldsomt stigende trafik på motorvejene gennem kommunen til stor gene for vores borgere. I byrådet er vi enige om, at det nødvendigt at sætte ind overfor de omfattende støjgener, den stigende trafik giver anledning til. Gladsaxe Kommunes kortlægning af trafikstøj i 2017 og vedtagelsen af vores støjhandlingsplan i 2018 har sat ekstra fokus på de store gener og sundhedsskadelige effekter, der er som følge af trafikstøjen fra statsvejene.

Cirka 65% af alle boliger i Gladsaxe Kommune er støjbelastede. Heraf er ca. 2.500 boliger og over 5.000 borgere stærkt støjbelastede – en stor del skyldes trafikstøjen fra statsvejene Motorring 3 og Hillerødmotorvejen, som begge skærer igennem vores kommune.

Det har store negative konsekvenser for borgernes sundhed og trivsel, og det er en problematik, som kræver at blive taget alvorligt. I forbindelse med godkendelsen af vores budget for 2019-2022 besluttede et samlet byråd at afsætte midler i en støjpulje med henblik på at give borgerne i Gladsaxe tilskud til støjbekæmpelse. Desværre har vi meget begrænsede muligheder for at sætte ind lokalt for at løse problemerne, og det er derfor nødvendigt, at Regeringen og Folketinget også tager situationen alvorligt og afsætter flere midler til arbejdet med bekæmpelse af trafikstøjen fra statsvejene.

Vi appellerer med denne henvendelse til, at der igangsættes et arbejde, som kan udpege hvilke støjreducerende tiltag, der mest effektfuldt kan iværksættes i forhold til de mange støjramte boliger langs motorvejsnettet i Hovedstadsområdet. I forlængelse heraf stiller vi os meget gerne til rådighed i Gladsaxe Kommune for et casestudie i forhold til at afprøve virkemidler og borgerdialog om problemstillingen.

I vores drøftelser af støjproblematikken er der fremkommet forslag til en række forskellige støjreducerende tiltag, som vi mener bør undersøges nærmere.

Det gælder f.eks. muligheden for hastighedsnedsættelser på motorvejene gennem byområder og højere og mere effektive støjskærme. Eksempelvis er der hastighedsbegrænsning på kun 90 km/t på dele af Motorring 3 i Gentofte Kommune. Det kunne forsøgsvis afprøves på andre strækninger, hvor der er tæt beboelse, for eksempel gennem Gladsaxe Kommune. Støjgenerne er størst om natten, derfor bør muligheden for yderligere hastighedsnedsættelse om natten

ligeledes overvejes. Endelig bør hastighedsnedsættelsen for at opnå fuld effekt evt. suppleres med ATK standere, der kan sikre det reducerede hastighedsniveau.

I Gladsaxe Kommune er der desuden af uvisse årsager ikke etableret støjskærme på flere strækninger ved fletteanlægget mellem Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. Det betyder, at det sydligere beliggende boligområde Kagsåkvarteret udsættes for stærk støjbelastning i en unødig grad alene på grund af de manglende støjskærme.

Gladsaxe Kommune ønsker, at der udlægges støjsvage belægninger på statsvejene, ligesom vi selv ser dette som et vigtigt element i vores støjhandlingsplan. Der bør desuden følges op på effekten af udlagte støjdæmpende asfaltbelægninger på specielt Motorring 3, da de allerede har mistet en del af deres effekt, siden de blev udlagt i forbindelse med ombygningen.

Vi anmoder om en redegørelse for, hvilke foranstaltninger og tiltag Vejdirektoratet har i sigte for at bekæmpe støjen fra motorvejene gennem Gladsaxe, og vi opfordrer på vegne af Byrådet til, at der fra statslig side snarest afsættes yderligere midler til bekæmpelse af trafikstøjen fra statsvejene i Hovedstadsområdet – herunder ikke mindst i Gladsaxe Kommune, og som nævnt stiller vi os gerne til rådighed for et samarbejde.

Venlig hilsen

Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune Udvalgsformand Ole Skrald Rasmussen
Jakob Skovgaard Koed
Lise Tønner
Lene Svendborg
Christina Rittig Falkberg
Kristian Niebuhr
Martin Skou Heidemann
Astrid Søborg
Michael Dorph Jensen

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/TRU/bilag/150/1996980.pdf

Gladsaxe Kommune beslutter at sende brev til Transportministeren vedr. vejstøj

Download dokument som PDF

Trafik- og Teknikudvalget_10-12-2018

Punkt 2: Brev til Transportministeren vedr. vejstøj

18-2-05.01.02-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Det blev aftalt at brevet bliver suppleret med:
– at Vejdirektoratet bør undersøge muligheden for at opsætte støjdæmpende autoværn.
– at der refereres til det høringssvar, Gladsaxe Kommune har fremsendt i relation til forlængelse af Hillerødmotorvejen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Trafik- og Teknikudvalgets behandling af Støjhandlingsplan 2018-2023, 12.11.2018, punkt 4, blev det aftalt, at udvalget ville rette henvendelse til Transportministeren og anmode om, at der sættes ind for at hjælpe de mange borgere, der er ramt af støj fra motorvejene gennem kommunen.

På Byrådsmødet 21.11.2018, punkt 10, stillede Pia Skou på vegne af Venstres byrådsgruppe følgende forslag: “Baggrund:

I Gladsaxe kommune er trafikstøj den primære kilde til ekstern støj. Ca. 65 % af alle helårsboliger i kommunen er belastet med et støjniveau over Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 dB.

Forskningsresultater viser, at trafikstøj påvirker vores helbred.

Den stigning i trafikstøj, som Gladsaxes borgere oplever, skyldes både en kraftig stigning af trafikken på motorvejene og at effekten af den støjdæmpende asfalt på Motorring 3 er aftaget grundet slitage.

Kommunen ejer de almindelige veje, hvorimod motorvejene er statsveje og Vejdirektoratet har ansvaret for motorvejene.

En hastighedsnedsættelse er påvist at reducere støjen.

Forslag:

Venstre foreslår at Gladsaxe Byråd retter henvendelse til Vejdirektoratet med følgende konkrete ønsker og forslag til reduktion af støj på Motorring 3 og Hillerød motorvejen:

1. Hastigheden nedsættes på Motorring 3 og Hillerød motorvejene beliggende i Gladsaxe kommune på samme måde, som hastigheden er reduceret på Lyngbyvejen og på dele af Motorring 3 beliggende i Gentofte Kommune.

  1. Gladsaxe Byråd ønsker på begge motorveje den belægning som nedsætter støjen mest.
  2. Gladsaxe Byråd ønsker en status på den eksisterende lavtstøjende asfalt og hvornår den forventes udskiftet næste gang.
  3. Opsættelse af støjskærme langs motorvejene, som ikke bare kaster støjen længere væk.
  4. Opsættelse af fastsiddende permanente stærekasser til fartmåling. Denne opfordring skal også sendes til Rigspolitiet.
  5. Gladsaxe Byråd ønsker en status fra Vejdirektoratet på hvilke foranstaltninger Vejdirektoratet har i sigte for at bekæmpe støj fra

motorvejene kørende gennem Gladsaxe.

7. Vejdirektoratet undersøger muligheden for en yderligere hastighedsnedsættelse i tidsrummet 22.00-06.00 på Motorring 3 og Hillerød motorvejene.”

Byrådet oversendte på mødet forslaget til behandling i Trafik- og Teknikudvalget.

By- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i udvalgets tidligere drøftelser og ovenstående forslag skrevet vedlagte udkast til brev til Transportministeren.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,
1. at vedlagte udkast til brev sendes til Transportministeren med kopi til medlemmerne i Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg.

Endnu en kommune i opråb mod forlængelse af motorvej: Frygter mere støj

En massiv indsats for støjdæmpning er en forudsætning for, at Hillerødmotorvejen kan forlænges, mener Furesø Kommune, der er skeptisk over for motorvejsudvidelse.

Mens de i kommunerne nord for Hillerød jubler over udsigten til en forlængelse af den nuværende motorvej, så er kommunerne længere sydpå mere skeptiske over for en udvidelse.

Den allerede eksisterende motorvej går tværs gennem Furesø Kommune. 

Her har et enigt byråd netop indsendt et høringssvar til Vejdirektoratet, hvori de udtrykker bekymring over for de konsekvenser, en forlængelse af Hillerødmotorvejen vil få for kommunen.

Blandt andet peger Furesø Kommune på potentielle gener som støj og trængsel. Ifølge kommunen vil en udvidelse af motorvejen betyde 16.400 flere biler gennem Furesø dagligt.

Det vil føre til massiv støjforurening for kommunens borgere, frygter de.

– Hillerødmotorvejen giver allerede i dag alt for store støjgener i vores beboelsesområder og værdifulde naturområder her i Furesø. Derfor må vi forudsætte, at der med en forlængelse også sættes midler af til at bekæmpe trafikstøjen gennem Furesø, siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen fra Socialdemokratiet.

– En miljøvurdering af vejprojektet skal selvfølgelig også se på mulighederne for at opsætte støjværn og overdække nogle af de mest sårbare stræk, som motorvejen går igennem, siger han.

Vil lægge ekstra pres på bus, tog og cykelsti

Den seneste kortlægning af støjbelastning viser, at 18,5 procent af Furesø Kommunes borgere lever i områder, hvor de er plaget af støj over 58 decibel. Langt hovedparten skyldes støj fra Hillerødmotorvejen.

Læs også: Udvidelse af Hillerødmotorvej vil øge støj og trængsel mod Købehavn 

Derudover peger borgmesteren på øget trængsel på motorvejen ved en eventuel forlængelse. Et underbelyst enme, mener han.

– Mange flere biler vil køre gennem Furesø for at nå til motorvejen. Det skal vi have belyst, og vi skal tænke brugbare alternativer som S-busser og S-tog samt en supercykelsti ind i projektet allerede nu, siger borgmester Ole Bondo Christensen.

Furesø er ikke den eneste kommune, der stiller sig skeptisk over for en forlængelse af Hillerødmotorvejen. I Gladsaxe frygter man, at det vil betyde mere trængsel og mere støj i kommunen. Og derfor kræver de nu, at politikerne på Christiansborg sikrer, at de støjgener, de allerede oplever i dag, ikke bliver forværret, når der kommer en øget trafik ind mod København. 

Forlæng S-banen fra Farum

I kommunens høringssvar kan man læse, at Furesø efterlyser en undersøgelse af mulighederne for at forlænge S-banen fra Farum, så det kan lette trafikken fra en kommende motorvejsudvidelse.

Desuden ser kommunen gerne, at Farum Station flyttes ud af bykernen, og at man indfører park and ride-anlæg ved motorvejstilkørslerne og indsætter motorvejsbusser som midler til at minimere den ventede trafikstigning.

En forlængelse af Hillerødmotorvejen vil gå fra dens nuværende udfasning ved Allerød, nord om Hillerød til Tulstrup.

Læs også:Vejen banet for forlængelse af Hillerødmotorvejen: Håber at påbegynde i 2020 

Derudover rummer høringssvaret en opfordring til at etablere en cykelsti langs med motorvejen.

I september måned blev VVM-redegørelsen for en mulig forlængelse af Hillerødmotorvejen offentliggjort af Vejdirektoratet.

Denne fastslog, at en forlængelse af Hillerødmotorvejen vil være “samfundsmæssigt yderst rentabel”.

Undersøgelsen viser, at en firesporet motorvejsforlængelse fra Allerød til Hillerød vil beløbe sig til 980 millioner kroner.

Nu bliver der offentliggjort en VVM-redegørelse, der fastslår, at en 4-sporet motorvej mellem Allerød og Hillerød er 

HVAD ER EN VVM-REDEGØRELSE? 

VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

En VVM-redegørelse – også kaldet en VVM-undersøgelse – skal kortlægge viden om et projekt, så politikere og borgere er i stand til at vurdere projektets virkninger og tage stilling til de forskellige løsningsforslag.

Derudover skal VVM-undersøgelsen sikre, at vejprojektet bedst muligt tilpasses omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt.


Kilde: Vejdirektoratet

Kilde: TV2 Lorry – Læs/Se originalt indlæg her
05. dec 2018, kl. 05:22 
Magnus Ankerstjerne