Svar på dialog med Ole Birk Olesen

Læs foregående svar fra os til Ole Birk Olesen (minister TRM)

Herunder samme brev (i tekstformat)

Kære ……..

Tak for din opfølgende henvendelse af 24. januar 2019 vedrørende trafikstøj fra Motorring 3. Det er en balancegang at sikre høj fremkommelighed for biltrafik- ken på de overordnede veje og samtidig begrænse generne fra trafikken på dis- se veje.

Du kommer i din henvendelse ind på grænseværdierne for støjpåvirkning fra veje nær boligområder. Du nævner ligeledes WHO’s seneste rapport herom. I Danmark er den vejledende grænseværdi for støj fra veje fastsat til 58 dB af Miljøstyrelsen. Jeg henholder mig til, at det er den vejledende grænseværdi, som finder anvendelse i forbindelse med planlægning af nye vejprojekter.

Du foreslår fortsat, at hastigheden nedskiltes til 90 km/t. En målt reduktion af gennemsnitshastigheden på 20 km/t fra 110 til 90 km/t vil som udgangspunkt give en hørbar – men lille – ændring i støjniveauet, som i praksis kun vil være til stede uden for myldretiderne på den berørte motorvej. Det skyldes, at gen- nemsnitshastighederne i myldretiderne på motorvejen på grund af de store trafikstrømme generelt er væsentlig lavere end 110 km/t. Tidligere analyser af hastighedsreduktioner på motorveje viser dog, at de samfundsøkonomiske om- kostninger i form af øget rejsetid forventes at være væsentligt højere, end de gevinster der ville kunne realiseres med reduktionen af støj, uheld og emissio- ner.

Vejdirektoratet tager desuden generelt forbehold for, hvordan trafikanterne vil reagere på en nedsat hastighedsbegrænsning på flersporede motorveje med periodisk varierende trafikbelastning. Det er tvivlsomt, om en hastighedsbe- grænsning på 90 km/t vil blive respekteret i trafiksvage perioder.

Trafiksikkerhedsmæssigt vil nedsat hastighed alt andet lige medføre færre ulykker på de berørte motorvejsstrækninger. Såfremt der vurderes et trafiksik- kerhedsmæssigt behov, vil hastighedsbegrænsninger fastlægges af politiet efter forhandling med vejmyndigheden.

Med venlig hilsen Ole Birk Olesen

MINISTEREN

Dato 15. marts 2019J. nr. 2019-218

Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K