Gladsaxe Kommune beslutter at sende brev til Transportministeren vedr. vejstøj

Download dokument som PDF

Trafik- og Teknikudvalget_10-12-2018

Punkt 2: Brev til Transportministeren vedr. vejstøj

18-2-05.01.02-P16

Beslutning

Tiltrådt.

Det blev aftalt at brevet bliver suppleret med:
– at Vejdirektoratet bør undersøge muligheden for at opsætte støjdæmpende autoværn.
– at der refereres til det høringssvar, Gladsaxe Kommune har fremsendt i relation til forlængelse af Hillerødmotorvejen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Trafik- og Teknikudvalgets behandling af Støjhandlingsplan 2018-2023, 12.11.2018, punkt 4, blev det aftalt, at udvalget ville rette henvendelse til Transportministeren og anmode om, at der sættes ind for at hjælpe de mange borgere, der er ramt af støj fra motorvejene gennem kommunen.

På Byrådsmødet 21.11.2018, punkt 10, stillede Pia Skou på vegne af Venstres byrådsgruppe følgende forslag: “Baggrund:

I Gladsaxe kommune er trafikstøj den primære kilde til ekstern støj. Ca. 65 % af alle helårsboliger i kommunen er belastet med et støjniveau over Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 dB.

Forskningsresultater viser, at trafikstøj påvirker vores helbred.

Den stigning i trafikstøj, som Gladsaxes borgere oplever, skyldes både en kraftig stigning af trafikken på motorvejene og at effekten af den støjdæmpende asfalt på Motorring 3 er aftaget grundet slitage.

Kommunen ejer de almindelige veje, hvorimod motorvejene er statsveje og Vejdirektoratet har ansvaret for motorvejene.

En hastighedsnedsættelse er påvist at reducere støjen.

Forslag:

Venstre foreslår at Gladsaxe Byråd retter henvendelse til Vejdirektoratet med følgende konkrete ønsker og forslag til reduktion af støj på Motorring 3 og Hillerød motorvejen:

1. Hastigheden nedsættes på Motorring 3 og Hillerød motorvejene beliggende i Gladsaxe kommune på samme måde, som hastigheden er reduceret på Lyngbyvejen og på dele af Motorring 3 beliggende i Gentofte Kommune.

  1. Gladsaxe Byråd ønsker på begge motorveje den belægning som nedsætter støjen mest.
  2. Gladsaxe Byråd ønsker en status på den eksisterende lavtstøjende asfalt og hvornår den forventes udskiftet næste gang.
  3. Opsættelse af støjskærme langs motorvejene, som ikke bare kaster støjen længere væk.
  4. Opsættelse af fastsiddende permanente stærekasser til fartmåling. Denne opfordring skal også sendes til Rigspolitiet.
  5. Gladsaxe Byråd ønsker en status fra Vejdirektoratet på hvilke foranstaltninger Vejdirektoratet har i sigte for at bekæmpe støj fra

motorvejene kørende gennem Gladsaxe.

7. Vejdirektoratet undersøger muligheden for en yderligere hastighedsnedsættelse i tidsrummet 22.00-06.00 på Motorring 3 og Hillerød motorvejene.”

Byrådet oversendte på mødet forslaget til behandling i Trafik- og Teknikudvalget.

By- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i udvalgets tidligere drøftelser og ovenstående forslag skrevet vedlagte udkast til brev til Transportministeren.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,
1. at vedlagte udkast til brev sendes til Transportministeren med kopi til medlemmerne i Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg.