VORES MÅL

… defineres som følger:
“Trafikstøj skal prioriteres højt, som et seriøst miljømæssigt og sundhedsskadeligt problem. Mere end 25% af befolkningen udsættes døgnet rundt for trafikstøj over grænseværdien på 58 dB og er efter myndighedernes definition støjplagede. Det svarer til næsten 800.000 boliger, mere end 1.400.000 danskere. Der findes i dag kun vejledende grænseværdier for de udendørs støjniveauer, hvilket vil sige, at man som støjramt borger ingen rettigheder har – heller ikke selvom støjniveauet er meget højt. Grænseværdiernes status som vejledende betyder også, at myndigheder ved planlægning af nye boliger og andet byggeri kan vælge at se bort fra dem, såvel som ved løbende vedligehold af eksisterende infrastruktur.”

“Vores overordnede mål er derfor at folketinget skal vedtage en lovpligtig støjgrænse for boligområder. Her bør folketinget læne sig op ad WHO’s anbefaling på 53 dB, en anbefaling der baseres på de sundhedsmæssige konsekvenser af trafikstøj.”

“Borgerne vil dermed få ret til mindre trafikstøj/støj og kunne kræve at myndighederne overholder grænsen for støj. Denne ændring lyder måske ikke af meget, men da decibel skalaen er logaritmisk betyder det en verden til forskel i.f.t. det oplevede støjniveau. En lovpligtig støjgrænse på 53 dB i boligområder ville betyde at mange byområder ville blive mere attraktive at bo i, med stor økonomisk gevinst for både kommuner og stat til følge (besparelser på sundhedsområdet og en stor stigning i skatteindtægter på både indkomster og ejendomme).”

“Kommuner og statslige myndigheder bør omgående overveje mere forpligtigende og restriktive målsætninger for støjniveauer i deres geografi.”

Ovenstående kan alle støjplagede borgere blive enige om og samles om. Herudover er vi bevidst om at løsningerne er mange og afhænger af de lokale betingelser og forhold, samt individuelle meninger.

Herunder er defineret enkelte lokale målsætninger.

Disse lokale målsætninger udelukkende udtryk for hvad vi har fået meldinger om fra forskellige lokalområder og ikke nødvendigvis målsætninger, vi som initiativtagere, her på siden, bekender os til. Tilhører du som læser en støjramt gruppe med andre definerede målsætninger for dit lokalområde, bringer vi det gerne herunder.

1. KORTSIGTEDE MÅL - GLADSAXE HASTIGHED SÆTTES NED FRA 110 til 80 KM/T PÅ MOTORRING 3 MELLEM FRAKØRSEL 19 ØST OG GLADSAXEKRYDSET FAST HASTIGHEDSKONTROL AF STRÆKNINGEN DAG & NAT (SKILTNING REFERERER TIL STØJBESKYTTELSE (LÄRMSHUTZ)) 2. MELLEM - OG LANGSIGTEDE MÅL - GLADSAXE NY STØJDÆMPENDE ASFALT LÆGGES PÅ STØJDÆMPENDE BELÆGNING PÅ BETONFLADER (UNDERFØRINGER VED BROER, MIDTERRAUTOVÆRN M.V.) FULD OVERDÆKNING AF MOTORRING 3 MELLEM FRAKØRSEL 19 ØST (KOMMUNEGRÆNSEN) OG GLADSAXEKRYDSET MELLEM MR3 & HILLERØDMOTORVEJEN HASTIGHED SÆTTES NED FRA 110-80 KM/T PÅ STRÆKNINGEN INDTIL FULD OVERDÆKNING ER ETABLERET. 3. KORTSIGTEDE MÅL - DANMARK I BOLIGOMRÅDER SÆTTES HASTIGHEDEN NED FRA 110 KM/T TIL 80 KM/T PÅ MOTORVEJE OG TIL 70 KM/T PÅ MOTOTRAFIK- VEJE. PÅ EKSISTERENDE BYVEJE: FRA 60 TIL 50 OG FRA 50 TIL 40 KM/T. HASTIGHEDSNEDSÆTTELSEN SIKRES MED MERE KONTROL OG FASTE STRÆKNINGSKONTROLLER PÅ MOTOR- & MOTORTRAFIKVEJE TRAFIKSTØJDÆMPNING SKAL HAVE FOKUS OG SAMME PRIORITET SOM TRAFIKSIKKERHED 4. LANGSIGTEDE MÅL - DANMARK GRÆNSEVÆRDIEN FOR BOLIGOMRÅDER ÆNDRES FRA NUVÆRENDE 58 dB (MST 2007) TIL 53 dB SOM ANBEFALET AF WHO (2018) & AT DENNE SIKRES OVERHOLDT VED LOV DER VEDTAGES NYE BEREGNINGSMETODER, HVOR FORDELE SOM FORHØJET INDKOMSTSKAT, EJENDOMSSKAT, GRUNDSKYLD OG BESPARELSER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET MEDREGNES I POSITIV FORSTAND LOVGIVNING OM BRUG AF STØJSVAGE DÆK. SÆRLIG VÆGT PÅ TUNGE KØRETØJER. LOVGIVNING MOD LARMENDE KØRETØJER (MC/SPORTSVOGNE)
Efter WHO (Verdenssundhedsorganisationen) for første gang nogensinde i nov. 2018 bekendtgjorde, at støj ud over 53 dB er sundhedsskadeligt, er gruppens mål nu at få indført 53 dB som grænseværdi - og altså få ændret miljø-Danmarks nuværende for høje grænse på 58 dB. En reduktion på 160% i henhold til den lokaritmiske skalaværdi. - Og naturligvis stadigt at få den eksisterende ineffektive støjdæmpning på voldene i Allerød til at virke effektivt, uanset hvilke statslige skridt til en evt. motorvejsudvidelse, man ellers måtte træffe beslutning om. STOP MOTORVEJSSTØJ – private grundejere mod støjforurening i Allerød Til Støjplagede beboere i Allerød Dato: 03. marts2017 Vedrørende: Støj fra Hillerødmotorvejen. Igennem de seneste år er støjen fra Hillerødmotorvejen vokset i ubehageligt omfang i takt med en stigende trafikstrøm. Støjvolden, som Allerød kommune anlagde for flere år siden, har hjulpet en del, men er ikke effektiv, bl.a. fordi den er for lav og har konstuktionsfejl. De helbredsmæssige virkninger af højt støjniveau er veldokumenteret: Stor sandsynlighed for forhøjet blodtryk, forstærket stress og psykiske lidelser, kredsløbssygdomme, diabetes samt andre alvorlige helbredsmæssige virkninger. Højt støjniveau har betydning for huspriser. BRF – Byggeriets Realkreditfond har en app: ”Bedste Bolig app”, hvor alle kan få oplysninger om – ”risiko for oversvømmelser, støjniveau fra vej og tog, skolernes karaktergennemsnit og gennemførselsprocent samt lokalplaner, der kan påvirke området.” Prisreduktionen er op til 20 % for støj. En udvidelse af motorvejen til Hillerød til fire spor vil forøge støjniveauet yderligere. En miljømæssig forundersøgelse - en ”VVM undersøgelse” - samt et budget herfor, er vedtaget af Folketinget. I forbindelse med VVM undersøgelsen har vi besluttet at anmode grundejere og grundejerforeninger om at opfordre kommunen, staten og vejmyndighederne til at få lagt vægt på støjreduktion. Såvel på den nuværende motorvej som på den kommende udvidelse.Lad os få bygget motorvejen på en ordentlig måde: miljømæssigt, sundhedsmæssigt forsvarligtog hensynsfuldt til gavn for alle parter: stat, kommune og borgere. PS: Det var i efteråret 2018. Men efterfølgende har undersøgelser vist, at selvom den dyre model til ca. 1. mia. kr. ville blive bygget, vil støjniveauer stige - trods støjskærme - med ca. +3 db - til det nuværende "ulovlige" niveau" / dvs. over den anbefalede grænseværdi. Da flere vil søge ind på Hillerødmotorvejen efter en udvidelse, vil netto-støjforøgelsen give mere støj end idag.TRODS ALLE FORSIKRINGER! Derfor er konklusionen idag, at RING 5 mod vest bedre tåler en udvidelse, trods natur, uden mennesker nær ved. Hillerødmotorvejen bør derfor IKKE udvides, men forblive, som den er! - Staten har i stilhed hævet græseværdierne gennem de sidste 30 år. Idag har WHO fastsat grænseværdien til 53 dB. Og i Tyskland er det en lovbefalet grænseværdi. Ikke den vattede og ineffektive anbefalede grænseværdi, vi har i Danmark idag. Besøg facebookgruppen på: "STOP MOTORVEJSSTØJ - Allerød-borgere mod Hillerødmotorvejens støj"
Besøg facebookgruppen på: "Nej til Trafikstøj"
Få tilføjet din foretrukne gruppe mod trafikstøj/vejstøj ved at skrive til os på stop@trafikstøj.nu eller vores facebook gruppe "Bekæmp Støjen Fra Motorvejen"